Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ''ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ''

article-logo.jpg

Προκηρύσσει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για παραχώρηση χρήσης χώρου στην πλατεία Ηρώων για την εγκατάσταση και λειτουργία φουσκωτών & ψυχαγωγικών παιχνιδιών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων συναφών με το πνεύμα των Χριστουγέννων,

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

''ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΔΟΥΛΕΙΑ'' ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ JOB DAY ΑΠΟ ΤΟ MEV ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

mev_job_day-.jpg

Σειρά από εκδηλώσεις και πρωτοβουλίας έχει αρχίσει και αναπτύσσει το Τοπικό Κοινωνικό Δίκτυο της Ηλιούπολης MEV το οποίο προσφάτως βραβεύθηκε και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Διαβάστε Περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ"

elderly-holding.png

Το «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης του Δήμου Ηλιούπολης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ» σας προσκαλούν στην ημερίδα με θέμα «Αγωγή Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής»,

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ''

article-logo.jpg

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για την «Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, Α.Μ.: Πληρ3/2017, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: Παρασκευή, 20/10/2017 και ώρα: 15:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την Πέμπτη, 26/10/2017 και ώρα 10:00 π.μ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 145.000,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις των οικονομικών ετών 2017-2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος, όπως αυτά παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε τμήματος θα επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς που αφορά το τμήμα αυτό. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό δύο (2%)
τοις εκατό επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει προσφορά και με ανάλογη στρογγυλοποίηση προς τα άνω όπως ορίζεται στη διακήρυξη.

Ολόκληρο το κείμενο της διακήρυξης και της μελέτης θα δημοσιευθεί στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, στο δικτυακό τόπο του «ΚΗΜΔΗΣ» & στον ιστότοπο του Δήμου www.ilioupoli.gr. Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί μία φορά στις εφημερίδες: Ναυτεμπορική, Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών, Κοινωνική, Ημερήσιος Δημότης και Συνείδηση καθώς και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Πληροφορίες θα παρέχονται από το τμήμα προμηθειών-αποθηκών του Δήμου Ηλιούπολης (Σοφ. Βενιζέλου 112-114 Τ.Κ. 16310) στα τηλέφωνα 210-9970068, 210-9970062, 210-9970161, 2109970069 και 2109970181 καθώς από τον αρμόδιο υπάλληλο Ε. Νικολακόπουλο στο τηλέφωνο 210-9970043.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ''ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ''

article-logo.jpg

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για παραχώρηση χρήσης χώρου έναντι ανταλλάγματος στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ"

article-logo.jpg

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί Επαναληπτικό Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

article-logo.jpg

Ο Δήμος Ηλιούπολης καλεί τους κατοίκους - δημότες του, των οποίων τα παιδιά πέτυχαν στο Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο ή ΑΤΕΙ της Επαρχίας, να το δηλώσουν στην
Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να ενισχυθούν με τρόφιμα.

Διαβάστε Περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΡΟΦΙΜΑ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ-ΚΥΡΙΑΚΗ 01/10/2017

xorismesazontes.jpg

Διανομή Τροφίμων χωρίς μεσάζοντες 2017

Ο Δήμος Ηλιούπολης την Κυριακή 01/10/2017, συνεχίζει τη διάθεση πιστοποιημένων τροφίμων, απ’ ευθείας από τον παραγωγό στον δημότη από τις 08:00 μέχρι τις 12:00.

Διαβάστε Περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

anak1.jpg

Για μια φορά ακόμη ο Δήμος Ηλιούπολης διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία την γιορτή ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΑΣΟΥΡΗ

basket22.jpg

Τουρνουά γυναικείου μπάσκετ για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ MEV ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

mev_karkinos_mastou.jpg

Σειρά από εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες έχει αρχίσει και αναπτύσσει το Τοπικό Κοινωνικό Δίκτυο της Ηλιούπολης MEV το οποίο προσφάτως βραβεύθηκε και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Διαβάστε Περισσότερα