ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»

Ματαίωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων  για την «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Ηλιούπολης» Α.Μ.: 1/2021.

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορους δρόμους της Πόλης 2019» ΑΜ 9/21

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορους δρόμους της Πόλης 2019» ΑΜ 9/21,CPV: 45233150-5, συνολικού προϋπολογισμού 433.000,00 € με Φ.Π.Α. με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 2α Ν.4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια: «Προμήθεια υλικών για την κατασκευή ερμαρίων για το αρχείο του δημοτολογίου» Α.Μ.ΔΙΟΙΚ:2/2020

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια υλικών για την κατασκευή ερμαρίων για το αρχείο του δημοτολογίου» Α.Μ.ΔΙΟΙΚ:2/20202020 Μελέτη της Δ/νσης Διοίκησης- Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού-Διαφάνειας, συνολικού προϋπολογισμού ύψους €1.190,52 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την:«Προμήθεια ανταλλακτικών για κάδους υπόγειας συλλογής απορριμμάτων» ΑΜ:15/2020

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για κάδους υπόγειας συλλογής απορριμμάτων», ΑΜ:15/2020 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας συνολικού προϋπολογισμού ύψους 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:45, στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου του Δημαρχιακού Μεγάρου

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 17 Φεβρουαρίου 2022,ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 16:45

e-συνέλευση γειτονιάς, πάρε μέρος

Αγαπητοί συνδημότες,

Είμαι βαθιά πεπεισμένος ότι τα “ανοιχτά αυτιά” του Δήμου στις σκέψεις, τους προβληματισμούς και τις προτάσεις σας, μαζί με τον διάλογο μπορούν να μας οδηγήσουν στο να αλλάξουμε με επιτυχία, βήμα-βήμα και όλοι μαζί την Ηλιούπολη.

Ανακοίνωση υπ.αριθμ. σοχ 1/2021 πρόσληψης προσωπικού δύο (2) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Τρίτη 4/1/2022 και λήγει την Τρίτη 18/1/2022

Ο Δήμος Ηλιούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ηλιούπολης, που εδρεύει στην Ηλιούπολη στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης στο ΜΗΜΕΔ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηλιούπολης, κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017(ΦΕΚ 4841 Β /29-12-2017) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών, επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8Α του άρθρου 221 του ν.4412/2016.

Ανακοίνωση Πρόσληψης ΠΦΑ για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους 2021-2022

Το ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) – Γρηγόρης Γρηγορίου ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2021-2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ανακοινώνει, τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με αντίτιμο, συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος, με δέκα (10) άτομα, για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Πολιτισμού και του Τμήματος Αθλητισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», που εδρεύει στην Ηλιούπολη, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: α) «Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Ζωγραφικής», β) «Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Μουσικών Οργάνων» γ) «Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Φωτογραφίας». δ) «Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Χορού».

Ανακοίνωση υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης Κ.Α.Φ.Α.Δ.Η.Λ.) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ» , ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

Ανακοίνωση υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης Κ.Α.Φ.Α.Δ.Η.Λ.) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ» , ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»

Ο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με αντίτιμο, συνολικής διάρκειας έως ένα (1)έτος, με δέκα (10)άτομα,

©2021 ilioupoli.gr, ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.