ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» Α.Μ.: 11/2022

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», Α.Μ.: 11/2022 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ- ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ SPORTS -CAFE

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» διακηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή από άποψης προσφοράς, για την εκμίσθωση του κυλικείου - αναψυκτηρίου SPORTS -CAFE για εκμετάλλευση, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 350,00 € μηνιαίως. Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77 Α΄/30-3-1981). Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, Μεσσηνίας και Δαμασκηνού, από ορισθείσα επιτροπή διεξαγωγής διενέργειας του Διαγωνισμού, στις 12/4/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της παρούσας, προσερχόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του ΠΑΟΔΗΛ, οδός Μεσσηνίας και Δαμασκηνού (Δημοτικό Κολυμβητήριο), 1ος όροφος, τηλ. 210 9944001, αρμόδια υπάλληλος Πολυξένη Παπαδοπούλου.

Για περισσότερα, πατήστε εδώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής παλαιών κάδων απορριμμάτων», Α.Μ.: 3/2022

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, για την «Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής παλαιών κάδων απορριμμάτων», Α.Μ.: 03/2022 Μελέτη  του Τμήματος Καθαριότητας Αποκομιδής και Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών  της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ύψους «είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών» 29.935,58€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την Προμήθεια μηχανικών αυτόματων σφραγίδων (αυτομελανούμενες) και των αντίστοιχων ανταλλακτικών για λάστιχα των μηχανισμών & προμήθεια ξύλινων σφραγίδων» Α.Μ.: ΠΡΟΜ. 3/2022.

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια μηχανικών αυτόματων σφραγίδων (αυτομελανούμενες) και των αντίστοιχων ανταλλακτικών για λάστιχα των μηχανισμών & προμήθεια ξύλινων σφραγίδων», Α.Μ.: ΠΡΟΜ.3/2022  Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών – Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών, συνολικού προϋπολογισμού ύψους #1.585,34€#, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε Περισσότερα

Διακήρυξη Δημοπρασίας | Πλατεία Εθνικής Αντίστασης για την διεξαγωγή Πασχαλινών Εκδηλώσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : 6ΕΗΛΩΡΥ-Ο37

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                       

Ηλιούπολη 1/04/2022                                                    

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                                                                  

Αρ. Πρωτ. : οικ.8781

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 

Προκηρύσσει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για εκμίσθωση οριοθετημένου χώρου στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης για την εγκατάσταση  & λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών και εκδηλώσεων,   κατά την Πασχαλινή περίοδο 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 192 ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.), του Π.Δ. 270/81 και βάσει των παρακάτω όρων και υποχρεώσεων  της 112/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ρ7ΛΛΩΡΥ-7ΘΟ).

Η  δημοπρασία  διέπεται από τους όρους και περιορισμούς του αρθρ. 94 παρ. 6 του ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.10 του Β.Δ. 24-9/20-10-58 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80, την αρ. 31/2022  ΑΔΣ (ΑΔΑ:6ΘΩΥΩΡΥ-ΖΧΩ), την από 30/03/2022  Έκθεση της Επιτροπής εκτίμησης που συγκροτήθηκε με την με αρ.32/2022 ΑΔΣ (ΑΔΑ:Ω86ΚΩΡΥ-ΗΚΓ), την αρ. 48/2022 ΑΔΣ (ΑΔΑ: 6Φ3ΡΩΡΥ-ΝΤ3) για την εκκίνησης διαδικασιών δημοπρασίας, την διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχείο ε του Π.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί «εμπορικών μισθώσεων» σύμφωνα με την οποία δεν είναι εμπορικές οι μισθώσεις χώρων εντός δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών κήπων, αλσών, πλατειών και εν γένει κοινόχρηστων χώρων. Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.2741/1999 άρθρο 7 παρ. 1 & την διάταξη του ΙΘ άρθρο 111 παρ. 8 του Ν.4442/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 3 του Ν. 4796/2021. Τη διάταξη του άρθρου 69 παρ. 1,2,3,4 και 5 του Ν.4849/2021, όπως ισχύει από 1/02/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν πλήρες τεύχος της διακήρυξης  από το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας στον 1ο όροφο του Δημαρχείου Ηλιούπολης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:30π.μ. έως 13:00μ.μ.) από τους κ.κ. Γκέκα Αθαν. & Λαγκαδινού Αφρ. email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Αντίγραφο της διακήρυξης αποστέλλεται και ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτημα τους.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12/04/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.- 10:30π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημαρχιακού Μεγάρου από την αρμόδια επιτροπή.

Η  ανωτέρω  δαπάνη  δημοσίευσης  θα  βαρύνει  τον πλειοδότη.                                              Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης                                                      Χατζηδάκης Γεώργιος

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την «Προμήθεια ειδών ένδυσης ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας » Α.Μ.:1/2022

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, για την «Προμήθεια ειδών ένδυσης ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας», Α.Μ.: 1/2022 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας,  συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ύψους «δέκα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ και είκοσι δύο λεπτών»  #19.410,22€#,  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την «Προμήθεια ατομικών ειδών προστασίας εργαζομένων» Α.Μ.: 5/2022

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 34/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με Α.Δ.Α.: ΩΝΑ7ΩΡΥ-ΚΛ7,με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την «Προμήθεια ατομικών ειδών προστασίας εργαζομένων», σύμφωνα με το  άρθρο 32, §2γ του Ν.4412/16 όπως ισχύει

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ «SPORTS CAFÉ»

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» διακηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή από άποψης προσφοράς, για την εκμίσθωση του κυλικείου- αναψυκτηρίου SPORTS -CAFE για εκμετάλλευση, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 350,00 € μηνιαίως.


Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77 Α΄/ 30-3-1981).


Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, Μεσσηνίας και Δαμασκηνού, από ορισθείσα επιτροπή διεξαγωγής διενέργειας του Διαγωνισμού, στις 5/4/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 π.μ.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της παρούσας, προσερχόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του ΠΑΟΔΗΛ, οδός Μεσσηνίας και Δαμασκηνού (Δημοτικό Κολυμβητήριο), 1ος όροφος, τηλ. 210 9944001, αρμόδια υπάλληλος Πολυξένη Παπαδοπούλου.

Για περισσότερα, πατήστε εδώ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για τις «Δαπάνες τιμητικών διακρίσεων και αναμνηστικών δώρων (βραβεία, πλακέτες) για το έτος 2022» Α.Μ.: 2/2022

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, για τις «Δαπάνες τιμητικών διακρίσεων και αναμνηστικών δώρων (βραβεία, πλακέτες) για το έτος 2022», Α.Μ.: 2/2022 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτισμού – Αθλητισμού-Νέας Γενιάς & Εξυπηρέτησης του Δημότη,  συνολικού προϋπολογισμού ύψους «χιλίων εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ»  #1.984,00€#,  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Διαβάστε Περισσότερα

ΚΑΦΑΔΗΛ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «Προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και του Νομικού του Προσώπου Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ., για το έτος 2022»Α.Μ.: ΠΡΟΜ.2/2022

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 30/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με Α.Δ.Α.:60Ο5ΩΡΥ-ΗΨΨ, με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την «Προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και του Νομικού του Προσώπου Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ., για το έτος 2022», σύμφωνα με το  άρθρο 32, §2γ του Ν.4412/16 όπως ισχύει, προσκαλεί

Διαβάστε Περισσότερα

©2021 ilioupoli.gr, ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.