Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια Τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών κλπ για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» Α.Μ: Π18/2019

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια Τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών κλπ για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» Α.Μ: Π18/2019 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

ως ακολούθως: α) τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης για τις ΟΜΑΔΕΣ 1, 3, 4, 9 και β) το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (επί τοις εκατό %) επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης την εκάστοτε ημέρα παράδοσης των ειδών, όπως αυτή ανακοινώνεται μέσω των δελτίων τιμών της Περιφέρειας Αττικής, για τις ΟΜΑΔΕΣ 2, 5, 6, 7, 8., για δύο έτη από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων από τον κάθε φορέα.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 27/1/2020 και ώρα 15:00 μ.μ. Η διαδικασία (αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 31/1/2020 και ώρα 13:00 μ.μ.

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα Ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (€917.880,99) συμπ/νου ΦΠΑ, θα βαρύνει δε τις πιστώσεις προϋπολογισμού του Δήμου καθώς και των νομικών του προσώπων ΚΑΦΑΔΗΛ, «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης» και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης» των οικονομικών ετών 2019, 2020 & 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ή και για όλες τις ομάδες της προμήθειας και για όποιο φορέα επιθυμούν ήτοι Ι) Δήμος Ηλιούπολης ΙΙ) Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΦΑΔΗΛ III) Ν.Π.Δ.Δ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης IV) Ν.Π.Δ.Δ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, ανά φορέα, όπως αυτές παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ. αρ. Π. 18/2019 μελέτης. Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε ομάδας εντός του ίδιου φορέα θα επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς που αφορά την ομάδα αυτή.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην διαδικασία αναφέρονται στους όρους της Διακήρυξης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό δύο (2%) τοις εκατό επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ της ομάδας ή των ομάδων του φορέα ή των φορέων για τους οποίους ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει προσφορά και με ανάλογη στρογγυλοποίηση προς τα άνω, το ποσό της οποίας ανά ομάδα/φορέα αναλύεται στην διακήρυξη.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Οι προθεσμίες υποβολής προσφυγής και περαιτέρω πληροφορίες επί της διαδικασίας αναφέρονται αναλυτικά στους όρους της Διακήρυξης.

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 17/12/2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και της μελέτης καταχωρείται στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) , στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr  με συστημικό αριθμό: 83168, και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.ilioupoli.gr  στη
διαδρομή : ΝΕΑ > ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στις τοπικές εφημερίδες Κοινωνική, Ημερήσιος Δημότης και στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο
βαρύνει: τον ανάδοχο ή τους αναδόχους κατά αναλογία του ποσού της σύμβασης κάθε ενός από αυτούς.

Πληροφορίες θα παρέχονται από το τμήμα Προμηθειών-Αποθηκών του Δήμου Ηλιούπολης (Σοφ. Βενιζέλου 114 Τ.Κ. 16342) στο τηλέφωνο 210-9970000.


Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε παρακάτω:
0. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_2019
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΚΟΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ
4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
6. espd-request-v2(1)
7. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ο Δήμαρχος

 

Γεώργιος Χατζηδάκης

©2021 ilioupoli.gr, ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.