ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Περιοδική Επιθεώρηση και έκδοση των ετήσιων πιστοποιητικών συμμόρφωσης υπαρχουσών παιδικών χαρών» με Α.Μ.:21/2021

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την «Περιοδική Επιθεώρηση και έκδοση των ετήσιων πιστοποιητικών συμμόρφωσης υπαρχουσών παιδικών χαρών» με Α.Μ.: 21/2021 του Τμήματος Μελετών-Κατασκευών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Δόμησης του Δήμου συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και πενήντα έξι λεπτών #74.392,56€# συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ηλιούπολης, οδός Σοφοκλή Βενιζέλου 114, την 26/7/2021 και ώρα 11:30 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 26/7/2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.


Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην ανωτέρω προθεσμία είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση Σοφοκλή Βενιζέλου 114, 16342 Ηλιούπολη).

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται ανωτέρω.

Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.


Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αριθ. 21/2021 Μελέτης.


Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Κοινωνική).Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.


Η Διακήρυξη καταχωρείται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.ilioupoli.gr .

Η δαπάνη της δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.


Πληροφορίες παρέχονται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών-Δόμησης του Δήμου Ηλιούπολης από τον κ.Χρήστο-Παρμενίων Βακάλης το τηλέφωνο 210 9970000.

Για περισσότερα, πατήστε εδώ. 

 


Ο Δήμαρχος


Γεώργιος Χατζηδάκης

©2021 ilioupoli.gr, ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.