Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Εργασίες απολύμανσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας σε χώρους του Δήμου» ΑΜ.: Γεωπ.2/2020

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για τις «Εργασίες απολύμανσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας σε χώρους του Δήμου» ΑΜ.: Γεωπ. 2/2020 Μελέτη του τμήματος Περιβάλλοντος – Πολιτικής προστασίας και Συντήρησης Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας προϋπολογισμού ύψους € 24.775,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας σε κλειστό φάκελο έως την Τετάρτη 6-5-2020 και ώρα 13:00 στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου με συνημμένη αίτηση ή επιστολή.

Επισυνάπτεται η σχετική μελέτη.

Σημειώνουμε ότι η προσφορά σας θα πρέπει να συνοδεύεται από :

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή στην οποία θα αναγράφεται ότι τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν.4412/2016.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του ή υπεύθυνη δήλωση (όπως περιγράφεται στο άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου (όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016), στην οποία θα αναγράφεται «ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016».
3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
4. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
5. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή Γ.Ε.ΜΗ. ώστε να αποδεικνύεται ότι η δραστηριότητα της επιχείρησης είναι σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας (με ημερομηνία έκδοσης ως τριάντα εργάσιμες μέρες πριν την υποβολή της).
6. Για τα νομικά πρόσωπα: Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από την αρμόδια αρχή ( πχ ΓΕΜΗ) με ημερομηνία έκδοσης ως τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του, ή τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νομικής εκπροσώπησης ( π.χ. καταστατικό, ΦΕΚ, πιστοποιητικό μεταβολών) συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
7. Ο υποψήφιος ανάδοχος κατά την υποβολή της Προσφοράς πρέπει να προσκομίσει επί ποινής αποκλεισμού τα παρακάτω :


(α) Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.


1o Υπεύθυνη δήλωση ,άρθρο 8 Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφεται ότι:
 έλαβε πλήρη γνώση έλαβε πλήρη γνώση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 είναι απόλυτα ενήμερος της φύσης και τοποθεσίας της εργασίας , των γενικών τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της εργασίας , για το είδος και τα μέσα ευκολίας πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και για οποιαδήποτε άλλα ζητήματα , τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο , μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες ,την πρόοδο ή το κόστος αυτών.
 διαθέτει το ανάλογο καταρτισμένο επιστημονικό, εργατοτεχνικό προσωπικό, την τεχνογνωσία, καθώς και τον ανάλογο μηχανολογικό εξοπλισμό, τα απαιτούμενα βιοκτόνα σκευάσματα κλπ υλικά, για την εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται
 έχει την ευθύνη για τη δημόσια ασφάλεια στους χώρους των εφαρμογών.
2o Υπεύθυνη δήλωση ,άρθρο 8 Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφεται: αναλυτικά το απασχολούμενο επιστημονικό προσωπικού και της εμπειρίας του στο αντικείμενο. Η πιστοποίηση της μόνιμης συνεργασίας των εν λόγω επιστημόνων να αποδεικνύεται από τη σχετική αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών της εταιρείας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3o Απαιτούμενη Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε ισχύ και ορισμό υπεύθυνου επιστήμονα προγράμματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4o Πιστοποιητικά σε ισχύ:
• Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το Πρότυπο EN ISO 9001:2015 για το πεδίο εφαρµογής τους,
• Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο EN ISO 14001:2015,
• Πιστοποιητικό Συστήµατος Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία κατά το πρότυπο OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008.


5o Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το είδος των εργασιών του και θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.
6o Τεχνική Περιγραφή για τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.

(β) Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς. Συμπληρωμένα τα έντυπα του Τιμολογίου Προσφοράς, του Προϋπολογισμού Προσφοράς, για το σύνολο των εργασιών.

Σε αντίθετη περίπτωση δε θα είναι εφικτή η Ανάθεση της Υπηρεσίας.


Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει τα Δελτία Ασφαλείας( MSDS) των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιήσει στις συγκεκριμένες εργασίες και τις αντίστοιχες εγκρίσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


Μετά την υπογραφή, την ανάρτηση και την παραλαβή αντιγράφου της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνάψει και να προσκομίσει Ασφαλιστήριο του έργου με πλήρη κάλυψη αστικής ευθύνης.

 

Για να δείτε περισσότερα πατήστε παρακάτω:
0.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ
3.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
4.ΠΡΟΣΦ.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ
5.ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
6.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
7.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

 

 

Ο Δήμαρχος


Χατζηδάκης Γεώργιος

©2021 ilioupoli.gr, ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.