ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για τις «Υπηρεσίες φύλαξης (εποχούμενης περιπολίας) δημοτικών κτιρίων & κοινόχρηστων χώρων» με Α.Μ.: 15/2021

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για τις «Υπηρεσίες φύλαξης (εποχούμενης περιπολίας) δημοτικών κτιρίων & κοινόχρηστων χώρων» Α.Μ.: 15/2021 Μελέτη του Τμήματος Διαχείρισης, Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Καθαριότητας, συνολικού προϋπολογισμού ύψους #€58.430,00#,

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τα άρθρα 107, 109Α και 118 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας σε κλειστό φάκελο έως την Τρίτη, 1/6/2021 και ώρα 11:00 π.μ., στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου με συνημμένη αίτηση ή επιστολή.


Επισυνάπτεται η σχετική μελέτη (πατήστε εδώ).


Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν με την προσφορά τους επί ποινής αποκλεισμού τα κατωτέρω:
Α) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν σύμφωνα με το άρθρο 68 του νόμου 3863/2010 που αφορά συμβάσεις εργολαβιών εταιριών παροχής Υπηρεσιών :
1. Τον αριθμό των εργαζόμενων που θα απασχοληθούν στο έργο,
2. Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας,
3. Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι,
4. Το ύψος του προσυπολογιζόμενου ποσού που αφορά της πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζόμενων,
5. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
Β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν : Τηρώ τις υποχρεώσεις μου που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας) και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν.4412/2016.
Οι παραπάνω Υ.Δ. υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα και θα φέρουν ημερομηνία την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.
Γ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και 74του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η Υ.Δ. υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν. 4412/2016, με μόνη την υπογραφή του, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Ειδικότερα, η υποχρέωση για τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 αφορά: α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Δ) Φορολογική ενημερότητα (παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016)
Ε) Ασφαλιστική ενημερότητα (παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016)
ΣΤ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του
Ζ) Αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
Η) Τα υπόλοιπα έγγραφα που περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ.: Α.Μ. 15/2021 Μελέτη του Τμήματος Διαχείρισης, Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Καθαριότητας.
θ) Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή Γ.Ε.ΜΗ. ώστε να αποδεικνύεται ότι η δραστηριότητα της επιχείρησης είναι σχετική με το αντικείμενο της υπηρεσίας (με ημερομηνία έκδοσης ως τριάντα εργάσιμες μέρες πριν την υποβολή της) ή πρόσφατο σχετικό έγγραφο που να αποδεικνύει ότι η δραστηριότητα της επιχείρησης είναι σχετική με το αντικείμενο της Υπηρεσίας (π.χ. από TAXISNET)
Ι) Για τα νομικά πρόσωπα: Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από την αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ) με ημερομηνία έκδοσης ως τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του, ή τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νομικής εκπροσώπησης (π.χ. καταστατικό, ΦΕΚ, πιστοποιητικό μεταβολών) συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε αντίθετη περίπτωση δε θα είναι εφικτή η ανάθεση της υπηρεσίας.

 

Ο Δήμαρχος


Γεώργιος Χατζηδάκης

©2021 ilioupoli.gr, ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.