ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: «Παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών στο Ν.Π.Δ.Δ - Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης- Α.Μ. 3/2021»

Σας γνωρίζουμε ότι το Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης, ενδιαφέρεται να προβεί στην σύναψη συμφωνητικού για την«Παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τη σχετική μελέτη 3/2021, πατήστε εδώ.


Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας έως την 23 Ιουλίου 2021 και έως ώρα 11.00 μ.μ στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον 2ο όροφο του Δημαρχείου Ηλιούπολης (Σοφοκλή Βενιζέλου 114).


Ο προσφέρων - οικονομικός φορέας κατά την υποβολή της προσφοράς του θα πρέπει να προσκομίσει : Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή στην οποία θα αναγράφεται ότι τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν.4412/2016.

Ο μειοδότης - οικονομικός φορέας κατά την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) απόσπασμα ποινικού μητρώου, β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, δ) Την προβλεπόμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού Α’, ε) βεβαίωση προϋπηρεσίας σε Ν.Π.Δ.Δ
τα οποία θα πρέπει να έχουν ημερομηνία προγενέστερη ή ίδια με την ημερομηνία της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης.

Η Πρόεδρος


Μαρία Αγγελή

©2021 ilioupoli.gr, ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.