ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για τη «Συντήρηση ψυκτών νερού» ΑΜ:Π 4/2021

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για τη «Συντήρηση ψυκτών νερού» ΑΜ: Π4/2021 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών – Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 1.364,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.


Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας σε κλειστό φάκελο έως την Τετάρτη 23/6/2021 και ώρα 11:00 π.μ. στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου με συνημμένη αίτηση ή επιστολή.


Η σχετική μελέτη θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη διεύθυνση (URL): www.ilioupoli.gr  , στη διαδρομή : ΝΕΑ > ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.

Σημειώνουμε ότι η προσφορά σας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή στην οποία θα αναγράφεται ότι τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν.4412/2016.
2. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή Γ.Ε.ΜΗ. ώστε να αποδεικνύεται ότι η δραστηριότητα της επιχείρησης είναι σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας (με ημερομηνία έκδοσης ως τριάντα εργάσιμες μέρες πριν την υποβολή της), ή πρόσφατη εκτύπωση στοιχείων Επιχείρησης από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet.

Σε αντίθετη περίπτωση δε θα είναι εφικτή η Ανάθεση της Προμήθειας.

Για περισσότερα, πατήστε εδώ.

 

Ο Δήμαρχος


Χατζηδάκης Γεώργιος

©2021 ilioupoli.gr, ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.