ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διακήρυξη δημοσίας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή οδών μετά την εκρίζωση δένδρων εντός αυτών για λόγους ασφαλείας» Α.Μ.26/2021

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή οδών μετά την εκρίζωση δένδρων εντός αυτών για λόγους ασφαλείας» Α.Μ. 26/2021 συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€ (με Φ.Π.Α. 24% ) με το σύστημα προσφοράς «Ενιαίου ποσοστού έκπτωσης» (άρθρο 125 Ν.4412/16).

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Περιοδική Επιθεώρηση και έκδοση των ετήσιων πιστοποιητικών συμμόρφωσης υπαρχουσών παιδικών χαρών» με Α.Μ.:21/2021

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την «Περιοδική Επιθεώρηση και έκδοση των ετήσιων πιστοποιητικών συμμόρφωσης υπαρχουσών παιδικών χαρών» με Α.Μ.: 21/2021 του Τμήματος Μελετών-Κατασκευών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Δόμησης του Δήμου συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και πενήντα έξι λεπτών #74.392,56€# συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διακήρυξη δημοσίας σύμβασης έργου «Επισκευή – ανακατασκευή πεζοδρομίων έμπροσθεν ιδιωτικών ιδιοκτησιών» Α.Μ.15/2021

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή – ανακατασκευή πεζοδρομίων έμπροσθεν ιδιωτικών ιδιοκτησιών» Α.Μ.15/2021 συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€ (με Φ.Π.Α. 24% ) με το σύστημα προσφοράς «Ενιαίου ποσοστού έκπτωσης» (άρθρο 125 Ν.4412/16).

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την «προμήθεια εκτυπώσεων, φωτοτυπιών και συρραφή πολεοδομικών σχεδίων» Α.Μ.:Π.5/2021

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας, ενδιαφέρεται να προβεί εκ νέου σε απευθείας ανάθεση, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΡΑΦΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ» Α.Μ.: Π. 5/2021 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών-Αποθηκών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού ύψους #3.930,80€#, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια τροφών για αδέσποτα ζώα»

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια τροφών για αδέσποτα ζώα», σύμφωνα με την ΑΜ.: 2/ΚΟΙΝ. ΥΠ. Μελέτη του Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Υγείας-Παιδείας & Εθελοντισμού, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 4.990,69 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: «Παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών στο Ν.Π.Δ.Δ - Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης- Α.Μ. 3/2021»

Σας γνωρίζουμε ότι το Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης, ενδιαφέρεται να προβεί στην σύναψη συμφωνητικού για την«Παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία: «Συντήρηση ψυκτών νερού» ΑΜ:Π4/2021

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί εκ νέου σε απευθείας ανάθεση, για τη «Συντήρηση ψυκτών νερού» ΑΜ: Π4/2021 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών – Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 1.364,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε προσφορά σε προηγούμενη δημοσίευση.

Διαβάστε Περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την «Παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών στο Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης». Α.Μ.:3/2021.

Σας γνωρίζουμε ότι η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου μας, ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, για την «Παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών στο Ν.Π.Δ.Δ.» Α.Μ.: 3/2021 Μελέτη της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, συνολικού προϋπολογισμού ύψους #7.440,00€#, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΑΚΥΡΩΣΗ

Ματαίωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Ηλιούπολης»

Α.Μ.: 1/2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια προστατευτικού εξοπλισμού σε αθλητικούς χώρους του Δήμου»

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια προστατευτικού εξοπλισμού σε αθλητικούς χώρους του Δήμου», σύμφωνα με την ΑΜ.:14/2021 Μελέτη του Τμήματος Μελετών-Κατασκευών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Δόμησης, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 4.960,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»

Ματαίωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων  για την «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Ηλιούπολης» Α.Μ.: 1/2021.

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για τη «Συντήρηση ψυκτών νερού» ΑΜ:Π 4/2021

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για τη «Συντήρηση ψυκτών νερού» ΑΜ: Π4/2021 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών – Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 1.364,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε Περισσότερα

©2021 ilioupoli.gr, ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.