ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την «προμήθεια εκτυπώσεων, φωτοτυπιών και συρραφή πολεοδομικών σχεδίων» Α.Μ.:Π.5/2021

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας, ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΡΑΦΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ» Α.Μ.:Π.5/2021 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών-Αποθηκών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού ύψους #3.930,80€#, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Περίληψη προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού «Εκπόνηση μελετών για υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες Δήμου Ηλιούπολης» ΑΜ 4/21

Ο Δήμος Ηλιούπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την ¨πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει Τιμής¨ (άρθρο 86 παρ. 6 Ν.4412/16)σύμφωνα με την θετική γνωμοδότηση του ΤΣΔΕΠΑ (6η Συνεδρία την 14/4/21),για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών για υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες Δήμου Ηλιούπολης» ΑΜ 4/21 με προεκτιμώμενη αμοιβή 71.300,00 με ΦΠΑ .

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την «Συντήρηση δημοτικού κινηματογράφου Μελίνα Μερκούρη» Α.Μ.:16/2021

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας, ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, για την «Συντήρηση δημοτικού κινηματογράφου Μελίνα Μερκούρη» Α.Μ.: 16/2021 Μελέτη του Τμήματος Μελετών Τεχνικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Καθαριότητας, συνολικού προϋπολογισμού ύψους #18.498,32€#, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια «Βιβλιοδεσία πρακτικών Δ.Σ. και ληξιαρχικών βιβλίων Δημοτολογίου» Α.Μ:1/2021

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια «Βιβλιοδεσία πρακτικών ΔΣ και ληξιαρχικών βιβλίων Δημοτολογίου» συνολικού προϋπολογισμού ύψους 2.951,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για τις «Υπηρεσίες φύλαξης (εποχούμενης περιπολίας) δημοτικών κτιρίων & κοινόχρηστων χώρων» με Α.Μ.: 15/2021

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για τις «Υπηρεσίες φύλαξης (εποχούμενης περιπολίας) δημοτικών κτιρίων & κοινόχρηστων χώρων» Α.Μ.: 15/2021 Μελέτη του Τμήματος Διαχείρισης, Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Καθαριότητας, συνολικού προϋπολογισμού ύψους #€58.430,00#,

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ. σε σχολικές μονάδες ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» Α.Μ.8/21

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ. σε σχολικές μονάδες ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» Α. Μ. 8 / 21,CPV: 45000000-7, συνολικού προϋπολογισμού 94.500,00 € με Φ.Π.Α. μ

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την «Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού» (γερανογέφυρα, ζυγός, ξεμονταριστής, πλυντ. οχημάτων κλπ) Α.Μ.: 3/2021.

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας, ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, για την «Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού» (γερανογέφυρα, ζυγός, ξεμονταριστής, πλυντ. οχημάτων κλπ) Α.Μ.: 3/2021 Μελέτη του Τμήματος Διαχείρισης- Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων, της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας, συνολικού προϋπολογισμού ύψους #7.499,52€#, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Περίληψη διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019 ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ» Α.Μ.: 14/2

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019 ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ» Α.Μ.: 14/2020 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε δρόμους περιοχής Δ. Ηλιούπολης» Α.Μ.:10/2021

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε δρόμους περιοχής Δ. Ηλιούπολης», Α.Μ.: 10/2021 συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24% ) με το σύστημα προσφοράς «Ενιαίου ποσοστού έκπτωσης» (άρθρο 125 Ν.4412/16).

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για τoν «Έλεγχο, πιστοποίηση, αναγόμωση, αντικατάσταση πυροσβεστήρων» Α.Μ.:11/2021

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας, ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, για τoν «Έλεγχο, πιστοποίηση, αναγόμωση, αντικατάσταση πυροσβεστήρων» Α.Μ.: 11/2021 Μελέτη του Τμήματος Διαχείρισης- Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων, της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας, συνολικού προϋπολογισμού ύψους #8.000,01€#, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την: «Υπηρεσία διαχείρισης και ενημέρωσης του περιεχομένου της ιστοσελίδας του Δ. Ηλιούπολης » ΑΜ:ΠΛΗΡ.1/2021

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Υπηρεσία διαχείρισης και ενημέρωσης του περιεχομένου της ιστοσελίδας του Δ. Ηλιούπολης» ΑΜ:ΠΛΗΡ.1/2021 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου Ηλιούπολης συνολικού προϋπολογισμού ύψους 6.894,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε Περισσότερα

©2021 ilioupoli.gr, ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.