ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια ατομικών ειδών προστασίας εργαζομένων» Α.Μ.: 7/2021

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας, ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, για την «Προμήθεια ατομικών ειδών προστασίας εργαζομένων» Α.Μ.: 7/2021 Μελέτη του Τμήματος Μελετών – Κατασκευών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Δόμησης, συνολικού προϋπολογισμού ύψους #24.795,04€#, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Παρεμβάσεις Βελτίωσης της ενεργειακής Αποδοτικότητας του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηλιούπολης» AM 25/2020

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Παρεμβάσεις Βελτίωσης της ενεργειακής Αποδοτικότητας του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηλιούπολης» AM 25/2020 CPV: 45331000-6 & 31524120-2, συνολικού προϋπολογισμού 1.140.000,00 € με Φ.Π.Α.

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία: «Προμήθεια μηχανικών αυτόματων σφραγίδων (αυτομελανούμενες) και των αντίστοιχων ανταλλακτικών για λάστιχα των μηχανισμών και προμήθεια ξύλινων σφραγίδων» Α.Μ.: Π 3/2021

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για τη «Προμήθεια μηχανικών αυτόματων σφραγίδων (αυτομελανούμενες) και των αντίστοιχων ανταλλακτικών για λάστιχα των μηχανισμών και προμήθεια ξύλινων σφραγίδων», Α.Μ.: Π 3/2021 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών – Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών, συνολικού προϋπολογισμού ύψους #1.585,34€#, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής παλαιών μεταλλικών κάδων απορριμμάτων» Α.Μ.:10/2021

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής παλαιών κάδων απορριμμάτων», Α.Μ.: 10/2021 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας, συνολικού προϋπολογισμού ύψους #24.800,00€#, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορους δρόμους της Πόλης 2019» ΑΜ 9/21

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορους δρόμους της Πόλης 2019» ΑΜ 9/21,CPV: 45233150-5, συνολικού προϋπολογισμού 433.000,00 € με Φ.Π.Α. με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 2α Ν.4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την υπηρεσία: «Εργασίες απολύμανσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας σε χώρους του Δήμου» ΑΜ.:Γεωπ.7/2021

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για τις «Εργασίες απολύμανσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας σε χώρους του Δήμου» ΑΜ.: Γεωπ. 7/2021 Μελέτη του τμήματος Περιβάλλοντος – Πολιτικής προστασίας και Συντήρησης Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας προϋπολογισμού ύψους € 23.473,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια: «Προμήθεια αναμνηστικών κασετινών και τιμητικών πλακετών για διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου το έτος 2021»

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια αναμνηστικών κασετινών και τιμητικών πλακετών για διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου το έτος 2021» ΑΜ.:6/2021 Μελέτη του Αυτοτελούς τμήματος πολιτισμού-αθλητισμού-νέας γενιάς και εξυπηρέτησης του δημότη προϋπολογισμού ύψους 2.976,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την υπηρεσία «Εργασίες για την αποψίλωση – καθαρισμό αλσυλλίων, οικοπέδων δημοσίου κλπ» ΑΜ.:Γεωπ. 5/2021.

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία «Εργασίες για την αποψίλωση – καθαρισμό αλσυλλίων, οικοπέδων δημοσίου κλπ» ΑΜ.: Γεωπ. 5/2021 Μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας προϋπολογισμού ύψους #24.787,60€#, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ. σε σχολικές μονάδες ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ. σε σχολικές μονάδες ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» Α. Μ. 8 / 21,CPV: 45000000-7, συνολικού προϋπολογισμού 94.500,00 € με Φ.Π.Α. με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 2α Ν.4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού παροχή Υπηρεσιών συμβουλών σε θέματα «Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Ηλιούπολης» Α.Μ.2/21

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή για την παροχή υπηρεσιών συμβουλών σε θέματα «Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Ηλιούπολης»,

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια και πλήρης τοποθέτηση πινακίδων ονοματοθεσίας οδών» Α.Μ.:3/2021

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας, ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, για την «Προμήθεια και πλήρης τοποθέτηση πινακίδων ονοματοθεσίας οδών» Α.Μ.: 3/2021 Μελέτη του Τμήματος Αδειών Εγκαταστάσεων, Μεταφορών –Συγκοινωνιών & Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Δόμησης, συνολικού προϋπολογισμού ύψους #24.800,00€#, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία: «Επισκευή γερανογέφυρας στο Γκαράζ του Δήμου» ΑΜ:2/2021

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Επισκευή γερανογέφυρας στο Γκαράζ του Δήμου» ΑΜ:2/2021 Μελέτη του Τμήματος Διαχείρισης- Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας συνολικού προϋπολογισμού ύψους «είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ» (24.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε Περισσότερα

©2021 ilioupoli.gr, ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.