ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ Νο2/2022 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΑΕΔ

Ενημερώνουμε τους Επιτυχόντες στον Δήμο Ηλιούπολης του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης βάσει της Νο 2/2022 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ ότι εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά την έκδοση και αποστολή του Συστατικού Σημειώματος από το αρμόδιο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ σε αυτούς, αποστέλλουν στο Τμήμα Προσωπικού & Διαχείρισης  Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου μας, τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων:

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης μεταξύ των ισοβαθμούντων για την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με την ειδικότητα ΠΕ Οικονομικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ανακοίνωση με αρ. πρωτ.: οικ. 33864/01-12-2

Ανακοινώνεται ότι, την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 και ώρα 13:00 θα διεξαχθεί Δημόσια Κλήρωση στο Αίθουσα Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης (Σοφ. Βενιζέλου 112, Ηλιούπολη).

Διαβάστε Περισσότερα

ΚΑΦΑΔΗΛ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ανάρτηση πινάκων κατάταξης, απορριφθέντων και προσληπτέων ΣΟΧ 2/2021

Πίνακες κατάταξης, απορριφθέντων και προσληφθέντων της με αριθ. ΣΟΧ 2/2021 ανακοίνωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Αγωγής. Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ».

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Πρακτικό ανάρτησης αποτελεσμάτων της υπ΄αριθμ. ΣΜΕ 2/2021 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Οι παρακάτω υπογράφοντες προβαίνουμε σήμερα την 12/01/2022 στην ανάρτηση των πινάκων κατάταξης, επιλογής των υποψήφιων της 2142-14/12/2021 (ΑΔΑ:6ΦΟ2ΟΛ02- 9ΡΤ) Ανακοίνωσης ΣΜΕ 2/2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση πρακτικής του άσκησης, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, υποψήφιου/ας δικηγόρου

Προσκαλούμε τον υποψήφιο/α δικηγόρο, συνολικά ένα (1) άτομο, που επιθυμεί να πραγματοποιήσει μέρος της πρακτικής του άσκησης, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ηλιούπολης,

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ανακοίνωση υπ.αριθμ. σοχ 1/2021 πρόσληψης προσωπικού δύο (2) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Τρίτη 4/1/2022 και λήγει την Τρίτη 18/1/2022

Ο Δήμος Ηλιούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ηλιούπολης, που εδρεύει στην Ηλιούπολη στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Διαβάστε Περισσότερα

ΚΑΦΑΔΗΛ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ανακοίνωση υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης Κ.Α.Φ.Α.Δ.Η.Λ.) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ» , ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

Διαβάστε Περισσότερα

©2021 ilioupoli.gr, ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.