ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2)μήνες.

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (ΠΑΟΔΗΛ) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-6- 2007) περί προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4325/205 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2738/99 ( Φ.Ε.Κ 180 Α /09.09.1999), σύμφωνα με τις οποίες υπάγεται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 ( ΦΕΚ 93/Α/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση . Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ.ιε του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α/234/28-12- 2009) σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούνκαι εξαιρούνται από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν. 4071 /2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50ΕΚ» σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών .

6. Την υπ΄ αριθμ. 16/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Προέδρου

7. Την υπ΄αριθμ. 11/28-2- 2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου με την ειδικότητα ΠΕ Ιατρού, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως (2) μηνών, με σκοπό να καλύψει το έργο της ιατρικής εποπτείας των παιδιών που θα φιλοξενηθούν κατά την διάρκεια του προγράμματος «ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 2017».

8. Την υπ΄αριθμ. 19107/6752/4-4- 2017 εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Ανακοινώνει

Τη σύναψη, σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου διάρκειας έως δύο (2) μήνες με αντίτιμο και συγκεκριμένα ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ                ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ               ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ              Αριθμός Ατόμων

Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ                         (1) ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ                    έως 2 μήνες                                   1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2. Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 65 ετών.

2. Να έχουν Ελληνική Ιθαγένεια πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της ΕΟΚ.

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο Πτυχίου

2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος

3. Αίτηση – δήλωση σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα .

6. Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο συντάσσεται από τους υποψηφίους στο οποίο να γράφονται περιληπτικά τα προσόντα.

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεως του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης του (έναρξη – λήξη) .

8. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι υποψήφιοι που έχουν εργαστεί στο Δήμο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τα Νομικά Πρόσωπα κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο κατατάσσονται στο τέλος του πίνακα κατάταξης και προσλαμβάνονται μόνο σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων από τους υπόλοιπους υποψηφίους.

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του “Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ηλιούπολης – Γρηγόρης Γρηγορίου” που βρίσκονται στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηλιούπολης οδός Μεσσηνίας και Δαμασκηνού, Τ.Κ. 16342, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Διοικητικό, υπ’ όψιν κας Ψυρροπούλου Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 210 9922899 & 210 9944001), εντός προθεσμίας 5 ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα ανάρτησης της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαύγεια

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Επαναλειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας μετά από την 24ωρη απεργία.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x