Ληξιαρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δήμος Ηλιούπολης

Πιστοποιητικά Ληξιαρχείου

Μέσω της δημοτικής υπηρεσίας του Ληξιαρχείου, μπορείτε να εκδώσετε εύκολα πιστοποιητικά για γεννήσεις, γάμους, βαπτίσεις, ονοματοθεσίες και θανάτους.

Ενότητα A

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ – ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Από τις Ληξιαρχικές Πράξεις Γεννήσεων, Γάμων, Συμφώνων Συμβίωσης και Θανάτων εκδίδονται και χορηγούνται αντίγραφα ή αποσπάσματα για κάθε νόμιμη χρήση.

Ο ενδιαφερόμενος ή οποιοσδήποτε άλλος που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να λάβει αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχική πράξης με την επίδειξη της ταυτότητάς του ή διαβατήριο, χωρίς ραντεβού, από το Ληξιαρχείο όπου έχει δηλωθεί το κάθε γεγονός.

Η παραλαβή αντιγράφου ή αποσπάσματος μπορεί να γίνει με αίτηση του ενδιαφερόμενου ή τρίτου προσώπου με έννομο συμφέρον μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ.

Διόρθωση εσφαλμένων στοιχείων Ληξιαρχικής πράξης γίνεται είτε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, είτε με άδεια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, είτε από τον/την Ληξίαρχο, ανάλογα των περιπτώσεων όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 28 του Ν.4674/2020 και δύναται να γίνει από όποιον έχει έννομο συμφέρον. Στην περίπτωση διόρθωσης με δικαστική απόφαση ή με άδεια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει τη διόρθωση στο Ληξιαρχείο ή και τρίτος με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Για κάθε μεταβολή από το Ληξιαρχείο δίνονται οδηγίες στους ενδιαφερομένους σχετικά με τα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τους υπόχρεους προς δήλωση των μεταβολών και υπογραφής αυτών.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας θα ήταν χρήσιμο να προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με την Υπηρεσία μας αφού κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερη.

Ενότητα B

Η δήλωση γάμου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του γεγονότος εντός σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία τέλεσης. Μετά την παρέλευση των 40 ημερών η διαδικασία θεωρείται εκπρόθεσμη και θα χρειαστεί η έκδοση του αντίστοιχου παραβόλου. Η δήλωση γίνεται και από τους δύο συζύγους ή από τον έναν, που θα φέρει μαζί του και την ταυτότητα του άλλου. Σε περίπτωση που θέλει να κάνει τη δήλωση κάποιος τρίτος θα πρέπει να έχει μαζί του ειδικό πληρεξούσιο.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

 • Οι ταυτότητες των συζύγων ή κατά περίπτωση διαβατήριο
 • Η δήλωση γάμου από τον Λειτουργό (Ιερέα ή Δήμαρχο)
 • Η πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνου, στην περίπτωση που δεν είναι ενσωματωμένη στην δήλωση γάμου από τον Λειτουργό.

Η συμβολαιογραφική πράξη συμφώνου συμβίωσης κατατίθεται στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου (μέρους) που θα προσέλθει στο Ληξιαρχείο.

Δικαιολογητικά:

 • Συμβολαιογραφική πράξη (μία εκ των αντιγράφων που συνέταξε ο/η συμβολαιογράφος)
 • Εντοπιότητα (λογαριασμός ΔΕΚΟ ή φορολογική δήλωση ή συμβόλαιο κατοικίας)
 • Ταυτότητα του μέρους που προσέρχεται στο Ληξιαρχείο για τη δήλωση (και φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου του δεύτερου συμβιώσαντος)

Μπορείτε να προχωρήσετε σε προβολή και λήψη του αρχείου:

ΔΗΛΩΣΗ ΒΑΠΤΙΣΗΣ/ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ

Η λύση του γάμου γίνεται στο Ληξιαρχείου του τόπου τέλεσης του γάμου.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

1. Διαζευκτήριο

 • Απόφαση Δικαστηρίου πρωτότυπη ή επικυρωμένη από δικηγόρο
 • Παραίτηση από τα ένδικα μέσα αν είναι συναινετικό ή επιδόσεις αν είναι αντιδικία για το αμετάκλητο
 • Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
 • Σε περίπτωση Θρησκευτικού γάμου, αντίγραφο της θρησκευτικής λύσης (Διαζευκτήριο από την Ιερά Αρχιεπισκοπή)

 

Η λύση γίνεται από τον ένα σύζυγο ή τρίτο πρόσωπο με ειδικό πληρεξούσιο.

2. Συναινετική λύση γάμου με συμβολαιογραφική πράξη

 • Συμβολαιογραφική πράξη
 • Ταυτότητα του συζύγου που καταθέτει την συμβολαιογραφική πράξη
 • Σε περίπτωση Θρησκευτικού γάμου, αντίγραφο της θρησκευτικής λύσης (Διαζευκτήριο από την Ιερά Αρχιεπισκοπή)

 

Η λύση γίνεται από τον ένα σύζυγο ή τρίτο πρόσωπο με ειδικό πληρεξούσιο.

Η δήλωση θανάτου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή στο Ληξιαρχείο του τόπου ταφής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ

Η δήλωση θανάτου γίνεται από τους πλησιέστερους συγγενείς ή το γραφείο τελετών. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

 • Το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου συμπληρωμένο από ιατρό ή νοσοκομείο ή ιατροδικαστή, με θεώρηση το γνήσιο της υπογραφής του ιδιώτη ιατρού για θάνατο στο σπίτι.
 • Η αστυνομική ταυτότητα του θανόντος ή της θανούσης. Σε περίπτωση αλλοδαπού προσκομίζεται το διαβατήριο.
 • Σε περίπτωση απώλειας ταυτότητας του θανόντος/της θανούσης απαιτείται βεβαίωση απώλειας από το αστυνομικό τμήμα ή με υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας gov.gr 
 • Σε περίπτωση απώλειας διαβατηρίου, απαιτείται η βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Πρεσβεία.
 • Ειδικά για την περίπτωση που θα γίνει καύση απαιτείται βεβαίωση Ιατροδικαστή περί καταλληλότητας για καύση καθώς και υπεύθυνη δήλωση συγγενή μέχρι Β’ βαθμού.

 

Η άδεια ταφής βγαίνει μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης θανάτου από το Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή το Ληξιαρχείο του τόπου ταφής.

Η Διεύθυνση Ληξιαρχείου του Δήμου διαθέτει για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού (δημοτών και μη), έντυπα αιτήσεων και δηλώσεων για όλες τις περιπτώσεις.

Επικοινωνία

Η Υπηρεσία λειτουργεί αποκλειστικά με ραντεβού.

Αντιδήμαρχος
Ελένη Καπίρη,
Αντιδήμαρχος Διοίκησης – Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διαφάνειας – ΚΕΠ
Διεύθυνση
Τμήμα Ληξιαρχείου
Ισόγειο Δημαρχιακού Μεγάρου,
Σοφ. Βενιζέλου 112-114 & Πρωτόπαπα,
Τ.Κ. 16310
Ωράριο

Η Υπηρεσία λειτουργεί αποκλειστικά με ραντεβού από τις 8:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.

Τηλέφωνo
+30 2109970025
+30 2109970033
+30 2109970041