ΕΣΠΑ 2021 - 2027

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Δήμος Ηλιούπολης

Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις ΕΣΠΑ 2021-2027 Δήμου Ηλιούπολης

Ο Δήμος Ηλιούπολης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 έχει αναλάβει ως δικαιούχος την υλοποίηση των ακόλουθων συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων:

«Ενεργειακές Παρεμβάσεις Κτιρίων Δ. Ηλιουπόλεως» MIS 6001363

Ο Δήμος Ηλιούπολης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αττική 2021-2027» έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Ενεργειακές Παρεμβάσεις Κτιρίων Δ. Ηλιουπόλεως» με Κωδικό ΟΠΣ 6001363, συνολικού προϋπολογισμού 1.140.000,00 € εκ των οποίων 750.000,00 αποτελούν συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 3014/26-9-2024 (ΑΔΑ: Ψ5ΥΒ7Λ7-9ΜΣ) Απόφαση Ένταξης.

Η Πράξη ικανοποιεί τον Στόχο Πράσινη Ευρώπη, εμπίπτει στην Προτεραιότητα 2Α- Προώθηση της μετάβασης σε μια πράσινη περιφερειακή οικονομία και της διασφάλισης ενός αειφόρου και ανθεκτικού φυσικού και αστικού περιβάλλοντος και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.

ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ

Η πράξη αφορά στην Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημαρχιακού Μεγάρου της Ηλιούπολης. Το Δημαρχιακό Μέγαρο είναι ένα ενιαίο λειτουργικά κτίριο συνολικής επιφάνειας 4156,89m2 με φέροντα οργανισμό που αποτελείται από τρία (3) στατικώς ανεξάρτητα κτίρια, διαχωρισμένα με αντισεισμικό αρμό, που κατασκευάστηκε σε ξεχωριστές φάσεις από το 1978 ως το 2001. Στο κτίριο εργάζονται καθημερινά περί τα 200 άτομα (υπάλληλοι και αιρετοί), ενώ το επισκέπτονται κατ’ εκτίμηση 200-300 άτομα ημερησίως για εξυπηρέτηση αιτημάτων τους από το Δήμο. Επίσης στο αμφιθέατρο του κτιρίου λαμβάνουν χώρα συχνά πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραστάσεις σχολείων κλπ. Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου γίνονται οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με παρουσία δημοτών καθώς και εκδηλώσεις άλλου τύπου.

Η ενεργειακή αναβάθμιση περιλαμβάνει αλλαγή του συστήματος θέρμανσης ψύξης και εξαερισμού, την εγκατάσταση κεντρικού συστήματος ελέγχου του κλιματισμού και την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων των γραφείων και βοηθητικών χώρων του κτηρίου με φωτιστικά σώματα LED.

Οι παρεμβάσεις αυτές υπολογίζεται σύμφωνα με το ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020 ότι θα επιφέρουν μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου(CO32) κατά 456.000.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η πράξη θα είναι άμεσα λειτουργική, μετά την ολοκλήρωση του προτεινόμενου έργου, καθώς αφορά σε εγκατάσταση νέων μονάδων ψύξης, θέρμανσης, εξαερισμού και φωτισμού σε υφιστάμενο και ήδη σε λειτουργία κτίριο.  Τα οφέλη θα είναι άμεσα αντιληπτά στους εργαζόμενους και επισκέπτες του Δημαρχείου.  Οι ρυθμίσεις που τυχόν απαιτηθούν για την βελτιστοποίηση λειτουργίας των συστημάτων θα πραγματοποιηθούν από το φορέα λειτουργίας με τη συνδρομή του αναδόχου στην περίοδο μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου και στη συνέχεια με επιμέλεια και δαπάνες του Δήμου.

«Συνέχιση Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηλιούπολης» MIS 6001980

Ο Δήμος Ηλιούπολης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αττική 2021-2027»  έχει αναλάβει  ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6001980 για την λειτουργία των Δομών από 1-1-2023 έως 31-12-2025  με δύο Υποέργα ως εξής:

Συνέχιση Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ηλιούπολης (1ο Υποέργο)

Συνέχιση Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Ηλιούπολης (2ο Υποέργο)

Συνολικός προϋπολογισμός της πράξης  261.196,42 € σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 143/19-01-2024 (ΑΔΑ:9Γ157Λ7-ΨΕΛ) Απόφαση Ένταξης.

Η Πράξη ικανοποιεί τον Στόχο Κοινωνική Ευρώπη, εμπίπτει στην Προτεραιότητα 4B – Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση των μηχανισμών και υπηρεσιών για την στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης, της ισότητας των ευκαιριών και την αντιμετώπιση κινδύνων φτώχεια και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ+.

ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ

Η συνέχιση λειτουργίας των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών (ΔΠΒΑ) είναι προς όφελος των ατόμων/νοικοκυριών που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας ή διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (π.χ. ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, ωφελούμενοι του Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας και Υλικής Στέρησης) σε τοπικό επίπεδο.  Συνεπώς, ενισχύει τις υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας που παρέχονται σε τοπικό επίπεδο.

Ο στόχος και η φιλοσοφία των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών περιλαμβάνει :

α) Το κοινωνικό παντοπωλείο το οποίο διανέμει, σε τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα που το έχουν ανάγκη, τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, κλπ.,

β) το κοινωνικό φαρμακείο παρέχει, σε ωφελούμενα άτομα, δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζει μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών.

Με την συνέχιση λειτουργίας στην νέα Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2021 – 2027 οι ΔΠΒΑ μπορούν αμέσως να εξυπηρετήσουν τους ωφελούμενους, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον ενέργειες.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ

Ο Δικαιούχος στο πλαίσιο της Συνέχισης της Δράσης Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Ηλιούπολης έχει δεσμευτεί για τη λειτουργία των  υφιστάμενων δομών καθ ́όλη τη διάρκεια του έτους, επί οκταώρου βάσεως (ωραρίου λειτουργίας 08.00-16.00) πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Παρασκευή), καλύπτοντας τις σχετικές απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου (προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία και τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις).

Η συνέχιση λειτουργίας της δράσης στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021 – 2027, με χρηματοδότηση από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) του Ε.Π. «Αττική 2021 – 2027», στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 04, γίνεται αποκλειστικά με το υφιστάμενο προσωπικό σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν.5041/2023(ΦΕΚ Α’ 87) και η λειτουργία της/των συνεχιζόμενης/ων δομής/ών υποχρεωτικά τηρεί τις προδιαγραφές, όρους και προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης καθώς και του «Οδηγού Εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών» [ΕΥΣΕΚΤ, Μάιος 2023], ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της Πράξης είναι δωρεάν προς όλους, με βάση την καθολική κάλυψη του πληθυσμού της περιοχής που υλοποιούνται οι δομές για την παροχή κοινωνικής πρόνοιας σε επιβαρυμένα υποσύνολα ανθρώπων της τοπικής κοινωνίας.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ

Ενίσχυση και κάλυψη βασικών αγαθών διατροφής, ένδυσης, υπόδησης, ψυχαγωγίας και φαρμακευτικού και υγιείονομικού υλικού σε άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στον Δήμο Ηλιούπολης, τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας ή διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (π.χ. ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», ωφελούμενοι της ΕΣΒΥΣ, ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, κλπ.), καθώς και οι νόμιμα διαμένοντες μετανάστες και οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς και προσωρινής προστασίας. Ο ωφελούμενος πληθυσμός (μοναδικοί ωφελούμενοι που έχουν εξυπηρετηθεί έως 2022  στις δύο Δομές της Πράξης) ανέρχεται σε 873 άτομα.

«Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ηλιούπολης» MIS 6002502

Ο Δήμος Ηλιούπολης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αττική 2021-2027»  έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6002502 για την λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας από 1-1-2023 έως 31-12-2025 .

Συνολικός προϋπολογισμός της πράξης είναι 440.753,18 € σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 487/22-02-2024 (ΑΔΑ:97ΠΟ7Λ7-ΧΡ2) Απόφαση Ένταξης.

Η Πράξη ικανοποιεί τον Στόχο Κοινωνική Ευρώπη, εμπίπτει στην Προτεραιότητα 4B – Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση των μηχανισμών και υπηρεσιών για την στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης, της ισότητας των ευκαιριών και την αντιμετώπιση κινδύνων φτώχεια και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ+.

ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ

Η συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών τύπου: “Υπηρεσία μίας στάσης”, αποτελώντας το βασικό «πυρήνα» διευρυμένων κοινωνικών υπηρεσιών προς την τοπική κοινότητα και λειτουργώντας ως συμπληρωματική δομή των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηλιούπολης.  Ειδικότερα στοχεύει να αποτελεί και κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 ένα “frontdesk” υποδοχής, καταγραφής, κατεύθυνσης και παραπομπής των ωφελούμενων ατόμων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 49744/2023 (ΦΕΚ 3222/Β/19.05.2023.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ

Ο στόχος και η φιλοσοφία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ηλιούπολης είναι να λειτουργεί συμπληρωματικά και υποστηρικτικά προς την αρμόδια για την κοινωνική προστασία Διεύθυνση του Δήμου, ασχολούμενο με τα έργα και υπηρεσίες / ενέργειες – δράσεις που ορίζει η ΚΥΑ 49744/2023 (ΦΕΚ 3222/Β/19.05.2023). Η λειτουργικότητα της Πράξης εξασφαλίζεται καθώς δεν υπάρχει διαφοροποίηση στην λειτουργία της Δομής από την ΠΠ ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Το Κέντρο Κοινότητας συνεχίζει να εποπτεύεται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου.  Το Κέντρο Κοινότητας είναι ήδη στελεχωμένο με το αρμόδιο προσωπικό.  Αυτό σημαίνει ότι με την εκκίνηση λειτουργίας στην νέα Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2021 – 2027 το Κέντρο Κοινότητας μπορεί αμέσως να εξυπηρετεί τους ωφελούμενους, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον ενέργειες. Το Κέντρο Κοινότητας θα στελεχωθεί με επιπλέον προσωπικό 3 ειδικοτήτων.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ

Τα οφέλη περιλαμβάνουν την συνέχιση λειτουργίας ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται και παρέχονται στην περιοχή του Δήμου.  Ωφελούμενοι από την ενέργεια είναι οι πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των Κέντρων Κοινότητας, και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας ή διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, ηλικιωμένοι, ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», καθώς και νόμιμα διαμένοντες μετανάστες, αιτούντες / δικαιούχοι διεθνούς και προσωρινής προστασίας, άτομα με αναπηρία, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Ο ωφελούμενος πληθυσμός (μοναδικοί ωφελούμενοι που έχουν εξυπηρετηθεί έως 2022) ανέρχεται σε 6.129 άτομα.