Γενικός Γραμματέας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ζαχιώτης Γιώργος

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

02/2021 – 12/23 – ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Εποπτεία και έλεγχος των Τμημάτων που συγκροτούν τη Δ/νση (Τμήμα Διοικητικό, Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας, Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών).
 • Συντονισμός, καθοδήγηση και παροχή οδηγιών στα Τμήματα της Δ/νσης για την άσκηση των αρμοδιοτήτων.
 • Άσκηση γενικώς διοικητικής εποπτείας στο προσωπικό του Δήμου με
  οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
 • Εισηγήσεις στον Δήμαρχο της τοποθέτησης, κατανομής, μετάταξης και
  όλων των λοιπών υπηρεσιακών μεταβολών του Δήμου.
 

11/2019 – 02/2021: ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

 • Εποπτεία και έλεγχος των γραφείων που συγκροτούν το Τμήμα (Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού – Μισθοδοσίας – Ασφάλισης,
  Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικοδιοικητικών Οργάνων, Γραφείο
  Συνεργασίας με τα Νομικά Πρόσωπα και άλλους φορείς).
 • Συντονισμός, καθοδήγηση και παροχή οδηγιών στα Γραφεία του
  Τμήματος για την άσκηση των αρμοδιοτήτων.
 • Έλεγχος προς υπογραφή όλων των εγγράφων του Τμήματος για τη
  νομιμότητα και πληρότητα αυτών πριν την προώθηση τους για τελική
  υπογραφή.
 • Μέριμνα και ευθύνη για τη σύντομη, ορθή και ταχεία διεκπεραίωση
  των υποθέσεων της αρμοδιότητάς τους.
 • Εισηγήσεις για τη λήψη μέτρων εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας του
  Τμήματος.
 • Παραλαβή της αλληλογραφίας του τμήματος και χρέωση στα ανάλογα γραφεία για ενέργεια.
 

09/2010 – 10/2019: ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ (ΜΕΤΑΤΑΞΗ)
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γραφείο Προσωπικού

 • Υπεύθυνος για την παρακολούθηση των αδειών του προσωπικού.
 • Αρμόδιος υπάλληλος για την διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού.
 • Αρμόδιος υπάλληλος για την σωστή εφαρμογή του νόμου και την
  διαδικασία κρίσης Προϊσταμένων Τμημάτων και Δ/νσεων στον Δήμο.
 • Υπεύθυνος για την διαδικασία και την υλοποίηση πειθαρχικών
  θεμάτων που αφορούν το προσωπικό του Δήμου. Επικοινωνία με
  Πειθαρχικά Συμβούλια, Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας
  Διοίκησης, Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και Ποινικά
  Δικαστήρια.
 

12/2008 – 09/2010: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Υπάλληλος Τμήματος Διοικητικού

 • Υπεύθυνος για θέματα αδειών προσωπικού και γενικότερα για οποιοδήποτε θέμα αφορούν το προσωπικό του Δήμου.
 

04/2008 – 12/2008: SONY HELLAS

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
HR Coordinator

 • Υπεύθυνος για την εξεύρεση, αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού.
 • Υπεύθυνος για θέματα προσλήψεων, μισθοδοσίας, αδειών προσωπικού και γενικότερα για οποιοδήποτε θέμα αφορά το προσωπικό της εταιρίας.
 

02/2007-02/2008 EFG EUROBANK ERGASIAS S.A
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Selection Officer

 • Υπεύθυνος για την εξεύρεση, αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού για
  την κάλυψη των αναγκών του Δικτύου καταστημάτων Ν. Αττικής.
 • Υπεύθυνος για την οργάνωση, υλοποίηση και παρακολούθηση των
  κέντρων αξιολόγησης.
 • Συμμετοχή σε ειδικά projects αξιολόγησης και επιλογής εξειδικευμένων θέσεων του Δικτύου Καταστημάτων.
 • Υπεύθυνος για την αξιολόγηση και στελέχωση των θέσεων Γραμματειακής υποστήριξης όλων των επιμέρους Δ/νσεων του
  Οργανισμού.
 

11/2005-02/2007: MANPOWER TEAM S.A

Σύμβουλος Επιλογής Προσωπικού για Μόνιμη Απασχόληση

 • Υπεύθυνος εξεύρεσης, αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού.
 • Επαφή με εταιρίες και ανάπτυξη νέου πελατολογίου.
 

11/2004 – 11/2005: AMACON Α.Ε

Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Επαφή με εταιρίες με αριθμό προσωπικού άνω των 100 ατόμων.
 • Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών των επιχειρήσεων.
 • Οργάνωση Ενδοεπιχειρησιακών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με βάση τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.
 

01/2004 – 10/2004: CSC HELLAS

Αναπληρωτής Δ/ντης Προσωπικού Υπηρεσιών Θεατών του Ολυμπιακού Σταδίου στους Ολυμπιακούς & Παραολυμπιακούς Αγώνες.

 • Υπεύθυνος για όλα τα θέματα προσωπικού των Υπηρεσιών Θεατών του
  Ολυμπιακού Σταδίου (900 εθελοντές – 176 υπάλληλοι)
 • Εκπαίδευση έμμισθου προσωπικού και εθελοντών (συνολικά περίπου
  4.000 άτομα)
 • Επιλογή του προσωπικού του Ολυμπιακού Σταδίου (συνολικά περίπου
  350-400 συνεντεύξεις)
 • Υπεύθυνος τηλεφωνικών συνεντεύξεων για την πρόσληψη των Αναπλ.
  Δ/ντών όλων των Εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ.
 

07/2003 – 10/2003: JACK MORTON PUBLIC EVENTS (Πρακτική Άσκηση)

HR Assistant

 • Σύνταξη συμβάσεων εργασίας
 • Δημιουργία διατήρηση και διαχείριση της βάσης δεδομένων των
  εργαζομένων
 • Δημιουργία εγχειριδίου πολιτικής και πρακτικής της εταιρίας
 • Προσέλκυση και επιλογή των εθελοντών για τις Τελετές Έναρξης και
  Λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004
 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

09/2002 – 12/2003: MIDDLESEX UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL
MA in Human Resources Management

09/1994 – 10/1998: Τ.Ε.Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

 • Αγγλικά (Άριστα)
 • Υπολογιστές (Word, Excel, Power Point, Internet, Outlook)

"Κάνουμε κάθε μέρα την πόλη μας καλύτερη για όλους. Βελτιώνοντας την καθημερινότητά μας, ανοίγουμε τον δρόμο για την εξέλιξη, την ευημερία και την ανάπτυξη."

Ζαχιώτης Γιώργος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΤΗΛ. 2109970 006 | gzachiotis@ilioupoli.gr