ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Γνωστοποίηση Δημάρχου για την Πρόσληψη ενός (1) Επιστημονικού Συνεργάτη με αρ. πρωτ. 4003/09-02-2024

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ   Έχοντας υπόψη                   Τις διατάξεις του άρθρου  58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί  αρμοδιοτήτων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Γνωστοποίηση Δημάρχου για την Πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με αρ. πρωτ. 3998/09-02-2024

 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ   Έχοντας υπόψη                   Τις διατάξεις του άρθρου  58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί  αρμοδιοτήτων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Γνωστοποίηση Δημάρχου για την Πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συμβούλου με αρ. πρωτ. 4000/09-02-2024

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ   Έχοντας υπόψη                   Τις διατάξεις του άρθρου  58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί  αρμοδιοτήτων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως  έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν Τις διατάξεις του Ν.3584/2007

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022 – 2023»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.Η.Λ.) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ»     Έχοντας υπόψη:  1. Τις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ ΣΜΕ 1/2023 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

Το Ν.Π.Δ.Δ. <<ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.Η.Λ.) ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ >> Ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών με

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Γνωστοποίηση Δημάρχου για την πρόσληψη ενός (1) Επιστημονικού Συνεργάτη Δημάρχου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη                   Τις διατάξεις του άρθρου  58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων του

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Πρακτικό ανάρτησης αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 2/2022 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

Οι παρακάτω υπογράφοντες προβαίνουμε σήμερα την 9/12/2022 στην ανάρτηση των πινάκων κατάταξης, επιλογής των υποψηφίων της 2062/8-11-2022 Ανακοίνωσης ΣΜΕ 2/2022 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »