ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Πρακτικό ανάρτησης αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 2/2022 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

Οι παρακάτω υπογράφοντες προβαίνουμε σήμερα την 9/12/2022 στην ανάρτηση των πινάκων κατάταξης, επιλογής των υποψηφίων της 2062/8-11-2022 Ανακοίνωσης ΣΜΕ 2/2022 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Γνωστοποίηση Δημάρχου για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  Έχοντας υπόψη                   Τις διατάξεις του άρθρου  58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ,σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  για την υλοποίηση της δράσης  «Προώθηση και υποστήριξη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2022 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Υποβολή αιτήσεων από την Πέμπτη 29/9/2022 έως και την Παρασκευή 14/10/2022.

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, του Δήμου Ηλιούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης- Κ.Α.Φ.Α.Δ.Η.Λ. ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.Η.Λ.) ΠΑΥΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ηλιούπολης

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ηλιούπολης, σχετικά με

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

1) Τελικός Πίνακας Κατάταξης 2) Τελικός Πίνακας Επιτυχόντων-Προσληπτέων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων σχετικά με την υπ. Αρ. οικ. 19026/12-7-2022 (ΣΟΧ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »