ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 14 Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66, 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18,του Ν. 4623/2019, τις εγκυκλίους 87/2019, 91/2019, 163/2020, 426/2020 και ΔΙΔΑΔ.Φ.69/170/οικ.14187/13.7.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών Υπουργείου Εσωτερικών, με την δια περιφοράς διαδικασία, […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια προστατευτικού εξοπλισμού σε αθλητικούς χώρους του Δήμου», σύμφωνα με την ΑΜ.:14/2021 Μελέτη του Τμήματος Μελετών-Κατασκευών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Δόμησης, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 4.960,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν προσφορά για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα όπως παρουσιάζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης έως […]