ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2021» Α.Μ. 22/2021,CPV: 45233222-1, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 783.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α.

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Ο  Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί  ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την ανάδειξη αναδόχου  για την εκτέλεση του  έργου «Συντήρηση οδοστρωμάτων Δήμου Ηλιούπολης 2021» Α.Μ. 22/2021,CPV: 45233222-1, συνολικού προϋπολογισμού 783.000,00 € με Φ.Π.Α. με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 2α Ν.4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23/11/2021 και ώρα 13:00.μ.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 24/11/2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης.

Κριτήριο επιλογής στην καταλληλόλητα για την άσκησή επαγγελματικής δραστηριότητας υποβάλλεται βεβαίωση ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 12.629,03€ (δώδεκα χιλιάδες εξακόσια είκοσι εννέα ευρώ και τρία λεπτά) με ισχύ 420 ημερών.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφορά είναι δεκατρείς (13) μήνες.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την 257/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και θα βαρύνει τον ΚΑ 30.7333.0012 για τα έτη 2021, 2022 & 2023.

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12)μήνες.

Η πληρωμή του έργου θα γίνει τμηματικά μετά την πιστοποίηση κάθε λογαριασμού.

Η μελέτη και τα τεύχη διαγωνισμού είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στο www.ilioupoli.gr και στον ειδικό δημόσια  προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως ήτοι έως την 16/11/2021, η αναθέτουσα αρχή  παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης το αργότερο έως 18/11/2021.

Πληροφορίες Ιωάννης Σ. Μπελιάς τηλ. 210-9970180.

 

Για περισσότερα, πατήστε εδώ.

 

 

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης

 

 

Γεώργιος Χατζηδάκης

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x