ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Με την ευκαιρία της έγκρισης της 171/2021 (ΑΔΑ:ΩΗ5ΧΩΡΥ-Γ7Α) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων περιπτέρων & τις Α.Δ.Σ. 88 & 236/2018 (Κανονισμός κατάληψης Κοιν/στων χώρων) σας ενημερώνουμε για τις αλλαγές της χρέωσης και την διαδικασία που θα ισχύσει για το 2022.   Εντός του Α΄ διμήνου του έτους υποβάλλετε στο […]

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αριθ. 170/2021 (ΑΔΑ:6ΔΝΡΩΡΥ-ΙΑΓ) Απόφασης του Δημ. Συμβουλίου αναφορικά με τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων & τις Α.Δ.Σ. 88 & 236/2018 (Κανονισμός κατάληψης Κοιν/στων χώρων) σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία που θα ισχύσει για το 2022.   Εντός του Α΄ διμήνου του έτους υποβάλλετε στο Δήμο αίτηση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου που […]

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΜΕ 2/2021 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ.

Οι παρακάτω υπογράφοντες προβαίνουμε σήμερα την 12/01/2022 στην ανάρτηση των πινάκων κατάταξης, επιλογής των υποψήφιων της 2142-14/12/2021 (ΑΔΑ:6ΦΟ2ΟΛ02- 9ΡΤ) Ανακοίνωσης ΣΜΕ 2/2021 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την εκτέλεση έργου α) «Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Ζωγραφικής», β) «Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Μουσικών Οργάνων» γ) «Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Φωτογραφίας» συνολικής διάρκειας έως […]