ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ | ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 

Προκηρύσσει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για εκμίσθωση οριοθετημένου χώρου στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης για την εγκατάσταση  & λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών και εκδηλώσεων,   κατά την Πασχαλινή περίοδο 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 192 ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.), του Π.Δ. 270/81 και βάσει των παρακάτω όρων και υποχρεώσεων  της 112/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ρ7ΛΛΩΡΥ-7ΘΟ).

Η  δημοπρασία  διέπεται από τους όρους και περιορισμούς του αρθρ. 94 παρ. 6 του ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.10 του Β.Δ. 24-9/20-10-58 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80, την αρ. 31/2022  ΑΔΣ (ΑΔΑ:6ΘΩΥΩΡΥ-ΖΧΩ), την από 30/03/2022  Έκθεση της Επιτροπής εκτίμησης που συγκροτήθηκε με την με αρ.32/2022 ΑΔΣ (ΑΔΑ:Ω86ΚΩΡΥ-ΗΚΓ), την αρ. 48/2022 ΑΔΣ (ΑΔΑ: 6Φ3ΡΩΡΥ-ΝΤ3) για την εκκίνησης διαδικασιών δημοπρασίας, την διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχείο ε του Π.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί «εμπορικών μισθώσεων» σύμφωνα με την οποία δεν είναι εμπορικές οι μισθώσεις χώρων εντός δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών κήπων, αλσών, πλατειών και εν γένει κοινόχρηστων χώρων. Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.2741/1999 άρθρο 7 παρ. 1 & την διάταξη του ΙΘ άρθρο 111 παρ. 8 του Ν.4442/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 3 του Ν. 4796/2021. Τη διάταξη του άρθρου 69 παρ. 1,2,3,4 και 5 του Ν.4849/2021, όπως ισχύει από 1/02/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν πλήρες τεύχος της διακήρυξης  από το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας στον 1ο όροφο του Δημαρχείου Ηλιούπολης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:30π.μ. έως 13:00μ.μ.) από τους κ.κ. Γκέκα Αθαν. & Λαγκαδινού Αφρ. email: esoda@ilioupoli.gr. Αντίγραφο της διακήρυξης αποστέλλεται και ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτημα τους.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12/04/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.- 10:30π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημαρχιακού Μεγάρου από την αρμόδια επιτροπή.

Η  ανωτέρω  δαπάνη  δημοσίευσης  θα  βαρύνει  τον πλειοδότη.

 

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης

 

Χατζηδάκης Γεώργιος

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x