ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» Α.Μ.: 7/2022

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» Α.Μ.: 7/2022, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, ανά τμήμα ειδών του διαγωνισμού, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για τα προσφερόμενα είδη του τμήματος (ο χαμηλότερος λόγος σύγκρισης λ της προσφοράς του τμήματος συμμετοχής), βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία ορίζονται ανά είδος στα αντίστοιχα άρθρα της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της ανωτέρω μελέτης.
Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό του «ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ» #1.350.360,00€#, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ποσού #261.360€#, (εκτιμώμενης αξίας #1.089.000,00€# χωρίς Φ.Π.Α.), που αναλύεται ως εξής:
• στο ποσό των #843.200,00€# και μέρος της δαπάνης καλύπτεται από τον Κωδικό Εσόδου-Εξόδου 62.7132.0001 της Επιχορήγησης του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο : «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών», με οικονομικά στοιχεία: οκτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες Ευρώ #825.000,00€#, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πλαίσιο της επιχορήγησης της εν λόγω Πρόσκλησης, με ΑΔΑ: Ψ2ΛΓ46ΜΤΛ6-ΕΑ5 και τις τροποποιήσεις αυτής, οπότε υπολείπεται το ποσό των #18.200,00€#, που θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 20.7132.0031 του προϋπολογισμού, το οικονομικό έτος 2023, με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους.
• στο ποσό των #507.160,00€# και μέρος της δαπάνης καλύπτεται από τον Κωδικό Εσόδου-Εξόδου 62.7131.0006 της Επιχορήγησης του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού», με οικονομικά στοιχεία: τετρακόσιες χιλιάδες Ευρώ #400.000,00€#, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πλαίσιο της επιχορήγησης της εν λόγω Πρόσκλησης, με ΑΔΑ: ΩΙΔ546ΜΤΛ6-Υ78 και τις τροποποιήσεις αυτής, οπότε υπολείπεται το ποσό των #107.160,00€#, που θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 35.7131.0011 του προϋπολογισμού, το οικονομικό έτος 2023, με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους.
Οι παραδόσεις των οχημάτων θα πραγματοποιηθούν όπως ορίζεται στην Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της Α.Μ.: 7/2022, δηλαδή σε επτά (7) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η παράδοση των οχημάτων θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή, στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Ηλιούπολης.
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή τους στην διαγωνιστική διαδικασία και μέχρι τη σύναψη της ηλεκτρονικά, στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ΤΡΙΤΗ 2 / 8 / 2022 και ώρα 13:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 / 8 / 2022 και ώρα 13:00 και Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή.
Θα ανακηρυχτεί ένας ανάδοχος προμηθευτής ανά τμήμα, με εξαίρεση τα τμήματα 5 και 6, που θα ανακηρυχτεί ένας ανάδοχος προμηθευτής. Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για ένα ή όσα τμήματα επιθυμούν να συμμετάσχουν (αλλά για όλα τα είδη του τμήματος συμμετοχής).
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην διαδικασία αναφέρονται στους όρους της Διακήρυξης.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ανά τμήμα ειδών του διαγωνισμού, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Διακήρυξη και την υπ’ αριθ. 7/2022 Μελέτη.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Οι προθεσμίες υποβολής προσφυγής και περαιτέρω πληροφορίες επί της διαδικασίας αναφέρονται αναλυτικά στους όρους της Διακήρυξης.
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης αποστάλθηκε με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση, στις 27 / 6 / 2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης με τα Παραρτήματά της, καταχωρούνται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ με Συστημικούς Αύξοντες Αριθμούς: 161790(αφορά στο TMHMA 1), 161869(αφορά στο TMHMA 2), 161893(αφορά στο TMHMA 3), 161897(αφορά στο TMHMA 4), 161900(αφορά στο TMHMA 5) και 161908(αφορά στο TMHMA 6).
Η παρούσα περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί και στον Ελληνικό Τύπο ως εξής:
Σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Κοινωνική, Ημερήσιος Δημότης).
Η παρούσα περίληψη της Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Επίσης, η Διακήρυξη και τα παραρτήματά της θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη διεύθυνση (URL): www.ilioupoli.gr, στη διαδρομή : ΝΕΑ > ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.
Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Μελετών Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης (Σοφ. Βενιζέλου 114 Τ.Κ. 16342), από τον κ. Λαλλά Αθανάσιο στο τηλέφωνο 210 9970082.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Χατζηδάκης

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Σήμερα Πέμπτη 18 Απριλίου 2024 η Δημοτική Συγκοινωνία και η Φοιτητική Λεωφορειακή γραμμή του Πανεπιστημίου επαναλειτουργούν κανονικά μετά τη λήξη της 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας που είχε προκηρύξει η Γ.Σ.Ε.Ε.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x