ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ <> Α.Μ. 18/2022

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Ο  Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί  ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την ανάδειξη αναδόχου  για την εκτέλεση του  έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε δρόμους περιοχής Δ. Ηλιούπολης» ΑΜ:  18/2022, CPV: 45232420-2, συνολικού προϋπολογισμού 160.000,0 € με Φ.Π.Α. με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 2α Ν. 4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/07/2022 και ώρα 13:00.μ.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 28/7/2022 και ώρα 10:00 π.μ. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης. Κριτήριο επιλογής στην καταλληλόλητα για την άσκησή επαγγελματικής δραστηριότητας υποβάλλεται βεβαίωση ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 2.580,65 € (δύο χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών) με ισχύ 330 ημερών. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφορά είναι δέκα (10) μήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την 190/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Το έργο χρηματοδοτείται από ανταποδοτικά τέλη και θα βαρύνει τον ΚΑ 30.7312.0011 για τα έτη 2022 & 2023. Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι είκοσι τέσσερεις (24) μήνες. Η πληρωμή του έργου θα γίνει τμηματικά μετά την πιστοποίηση κάθε λογαριασμού. Η μελέτη και τα τεύχη διαγωνισμού είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στο www.ilioupoli.gr και στον ειδικό δημόσια  προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως ήτοι έως την 20/7/2022, η αναθέτουσα αρχή  παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης το αργότερο έως 22/7/2022. Πληροφορίες Μπελιάς Γ. τηλ. 210-9970180.

Ηλιούπολη 7/7/2022

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης

Γεώργιος Χατζηδάκης

Περιληψη και Διακηρυξη ΑΜ 18_22 

Μελετη πληρης 18_2022

ΕΕΕΣ_18_2022

288_2022 εγκριση μελετης διακηρυξης 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Σήμερα Πέμπτη 18 Απριλίου 2024 η Δημοτική Συγκοινωνία και η Φοιτητική Λεωφορειακή γραμμή του Πανεπιστημίου επαναλειτουργούν κανονικά μετά τη λήξη της 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας που είχε προκηρύξει η Γ.Σ.Ε.Ε.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x