Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ηλιούπολης

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ηλιούπολης, σχετικά με την υπ. αρ. οικ. 13522/23-5-2022 (ΣΟΧ 1/2022): 1) Πίνακας Κατάταξης & βαθμολογίας (Αρ.Πρωτ.: 21637/2-8-2022) 2) Πίνακας Απορριπτέων (Αρ.Πρωτ.: 21639/2-8-2022) 3) Πίνακας Προσληπτέων (Αρ.Πρωτ.: 21641/2-8-2022)