Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το έργο «Προσαρμογή λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Αγωγής Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017»

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΟΜΗΣΗΣ
ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 362/2022 A.O.E. (ΑΔΑ: 9ΘΓ4ΩΡΥ-ΧΧ7)
Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ : 192322

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Προσαρμογή λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Αγωγής Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» Α.Μ. :28/2022, CPV: 45000000-7, συνολικού προϋπολογισμού 349.999,99 € με Φ.Π.Α. με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 2α Ν. 4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/10/2022 και ώρα 13:00.μ.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 18/10/2022 και ώρα 10:00 π.μ. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης. Κριτήριο επιλογής στην καταλληλόλητα για την άσκησή επαγγελματικής δραστηριότητας υποβάλλεται βεβαίωση ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 5.645,16 € (πέντε χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτά) με ισχύ 11 μηνών. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφορά είναι δέκα (10) μήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών βάσει της Απόφαση 90519/20 ένταξης (ΑΔΑ: 9Ν2Ζ46ΜΤΛ6Ρ1Ξ) και θα βαρύνει τον ΚΑ 15.7331.0001 για τα έτη 2022 & 2023 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ, Ηλιούπολη, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ(Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ)ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ» . Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι οκτώ (8) μήνες. Η πληρωμή του έργου θα γίνει τμηματικά μετά την πιστοποίηση κάθε λογαριασμού. Η μελέτη και τα τεύχη διαγωνισμού είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στο www.ilioupoli.gr και στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως ήτοι έως την 07/10/2022, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης το αργότερο έως 12/10/2022. Πληροφορίες: Λαλλάς Αθανάσιος ,τηλ. 210-9970082.

ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚ 28 2022

μελετη 28_22_signed

ΕΕΕΣ_28_2022_signed

Ηλιούπολη 23/9/2022

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης

Γεώργιος Χατζηδάκης

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Σήμερα Πέμπτη 18 Απριλίου 2024 η Δημοτική Συγκοινωνία και η Φοιτητική Λεωφορειακή γραμμή του Πανεπιστημίου επαναλειτουργούν κανονικά μετά τη λήξη της 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας που είχε προκηρύξει η Γ.Σ.Ε.Ε.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x