Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) του Δήμου Ηλιούπολης» Α.Μ.: 49/2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) του Δήμου Ηλιούπολης» Α.Μ.: 49/2022 Μελέτη του Τμήματος Αδειών Εγκαταστάσεων & Μεταφορών–Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας – Δόμησης και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση […]