Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια «Λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου – είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων»

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την «ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤOΠΩΛΕΙΟΥ-ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» Α.Μ.: ΠΡΟΜ. 24/2022. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές περιγραφές των ειδών,  η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για την συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα όλων των υπό προμήθεια  ειδών και όχι για επιμέρους είδη.

Η συνολική αξία της προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των «τριακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εκατόν πενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών» #383.155,87€#, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) ποσού #63.926,18€# και του Φ.Π.Α. (6%) ποσού #2.992,67€#, (εκτιμώμενης αξίας  #316.237,02€# χωρίς τον Φ.Π.Α.).

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. στον προϋπολογισμό των οικονομικών ετών 2023, 2024 του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων ως κάτωθι:

α. ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ,  με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους και ανταποδοτικά του Δήμου. Η δαπάνη  θα βαρύνει τους Κ.Α.: 10.6634, 20.6634, 30.6634, 45.6634, 50.6634, 20.6635.0003, 20.6635.0004, 50.6635 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» και τους Κ.Α.: 20.6635.0002, 35.6635.0002 «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων».

β. Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) – ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ, με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους. Η δαπάνη  θα βαρύνει τον  Κ.Α.: 15.6634.

γ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟY ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) –   ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους. Η δαπάνη  θα βαρύνει τον Κ.Α.: 15.6634.

δ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ», με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους.

ε. Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ», με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα συμβατικά είδη,  εντός (18) δεκαοκτώ μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή τους στην διαγωνιστική διαδικασία και μέχρι τη σύναψη της ηλεκτρονικά, στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  ΤΕΤΑΡΤΗ  18 / 1 / 2023 και ώρα 13:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την ΔΕΥΤΕΡΑ  23 / 1 / 2023 και ώρα 11:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, για ένα ή περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος, όπως αυτά παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην διαδικασία αναφέρονται στους όρους της Διακήρυξης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
Α. ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ-   ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 31.746,50 634,93 εξακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά
Β. ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ- ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 100.000,00 2.000,00 δύο χιλιάδες ευρώ
Γ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) – ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

66.716,10 1.334,32 χίλια τριακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά
Δ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟY ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

10.668,08 213,36 διακόσια δεκατρία ευρώ και τριάντα έξι λεπτά
E. N.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

51.451,50 1.029,03 χίλια είκοσι εννέα ευρώ και τρία λεπτά
ΣΤ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

55.654,84 1.113,10 χίλια εκατόν  δεκατρία ευρώ και δέκα λεπτά

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον, να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας, στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Οι προθεσμίες υποβολής προσφυγής και περαιτέρω πληροφορίες επί της διαδικασίας, αναφέρονται αναλυτικά στους όρους της Διακήρυξης.

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης αποστάλθηκε με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση, στις 13 / 12 / 2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης με τα Παραρτήματά της, καταχωρούνται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 163769.

Η παρούσα περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί και στον Ελληνικό Τύπο ως εξής: Σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (ο Παλμός της Γλυφάδας, ο Ημερήσιος Δημότης).

Η παρούσα περίληψη της Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών – Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηλιούπολης (Σοφ. Βενιζέλου 114 Τ.Κ. 16342), από την κ. Αγγελική Καρατζίκα στο τηλέφωνο 210 9970069.

Ο Δήμαρχος                                                                                                                                  

Γεώργιος Χατζηδάκης                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                             

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Επαναλειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας μετά από την 24ωρη απεργία.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x