Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου» Α.Μ.: 1/2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» Α.Μ.: 1/2023 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των «εκατόν ογδόντα τριών χιλιάδων ευρώ» #183.000,00€# (η σύμβαση δεν υπόκειται […]