“Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Ηλιούπολης” ΑΜ 36_22

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 102/2023 A.O.E. (ΑΔΑ: 6Δ0ΗΡΩΥ-0Ο7)

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ : 196384

Ο  Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί  ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την ανάδειξη αναδόχου  για την εκτέλεση του  έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Ηλιούπολης» Α.Μ.36 /22 », CPVS [45233120-6, συνολικού προϋπολογισμού 2.140.000,00 € με Φ.Π.Α. με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 2α Ν. 4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16/05/2023 και ώρα 14:00.μ.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 17/05/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης. Κριτήριο επιλογής στην καταλληλόλητα για την άσκησή επαγγελματικής δραστηριότητας υποβάλλεται βεβαίωση ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 34.516,13 € (τριάντα τεσσάρων χιλιάδων, πεντακόσιων δέκα έξι ευρώ και δεκατριών λεπτών) με ισχύ δέκα τεσσάρων (14)  μηνών . Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφορά είναι δεκατρείς (13) μήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με τις 178/22 & 86/23 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο  « sub 2 – 16631_ Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας » και θα βαρύνει τον ΚΑ 64.7333.0003 για το έτος 2023.

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες. Η πληρωμή του έργου θα γίνει τμηματικά μετά την πιστοποίηση κάθε λογαριασμού. Η μελέτη και τα τεύχη διαγωνισμού είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στο www.ilioupoli.gr  και στον ειδικό δημόσια  προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως ήτοι έως την 08/05/2023, η αναθέτουσα αρχή  παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης το αργότερο έως 10/5/2023. Πληροφορίες Βασιλική Κουβελιώτη / Νικόλαος Κελέσης  τηλ. 210-9970084 / 087.

Το έργο “Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Ηλιούπολης” ΑΜ 36_22 υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

ΜΕΛΕΤΗ_ΑΜ 36_22_

ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ ΑΜ 36_22

Ηλιούπολη 21/04/2023

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης

Γεώργιος Χατζηδάκης

 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Ενημερώνουμε τους Δημότες και κατοίκους ότι προσωρινά λόγω έκτακτης βλάβης του λεωφορείου δε θα διεξάγονται τα προγραμματισμένα δρομολόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας. Θα προκύψει νεότερη ανακοίνωση για τη διόρθωση της βλάβης αμέσως μόλις υπάρξει ολοκληρωμένη εικόνα.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x