Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την υπηρεσία «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΛΥΠΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την υπηρεσία «Ανάδειξη γλυπτών,  φωτισμός και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου υπαίθριων αγαλμάτων του Δήμου Ηλιούπολης» Α.Μ.: 60/2021 Μελέτη του Τμήματος Μελετών-Κατασκευών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Δόμησης. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Η συνολική αξία της […]

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Στις 21 Μαΐου διεξάγονται οι Βουλευτικές Εκλογές. Ο Δήμος Ηλιούπολης ανήκει διοικητικά στον Νότιο Τομέα (Β3). Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας των εκλογικών κέντρων του Δήμου Ηλιούπολης: ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΙΚΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ           0118010     ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ         13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ         4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ηρώς Κωνσταντοπούλου & Θάλειας […]