Μελέτη για την κατασκευή αντιπλημμυρικών αγωγών σε διάφορα σημεία της πόλης και σύνδεση αυτών με τους αγωγούς Σ1-Σ2-Σ3-Σ4 ΑΜ 24/22

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 ,με τίτλο «Μελέτη για την κατασκευή αντιπλημμυρικών αγωγών σε διάφορα σημεία της πόλης και σύνδεση αυτών με τους αγωγούς Σ1-Σ2-Σ3-Σ4» ΑΜ 24/22, CPV: 71320000-7, συνολικού προϋπολογισμού 247.205,84 € (με Φ.Π.Α. 24%) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής (άρθρο 86 Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/21).

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 20.4 της διακήρυξης και το άρθρο 95, παρ.3, Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/21.Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών: Κατηγορίας 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων), Κατηγορίας 16 (Μελέτες Τοπογραφίας).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.ilioupoli.gr αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19/07/2023 και ώρα 14:00.π.μ.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 20/07/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως ήτοι έως την 11/07/2023, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης το αργότερο έως την 13/07/2023.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 17, που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 19.3 της διακήρυξης. Προς απόδειξη της καταλληλόλητας για την άσκηση της δραστηριότητάς του, όσα αναφέρονται στα άρθρα 19 και 22.2 της διακήρυξης.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 3.987,19 € (τρεις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα επτά ευρώ και δέκα εννέα λεπτά).

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι δώδεκα (12) μήνες.

Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ, ΚΑ 30.7412.0008 για τα έτη 2023 και 2024.

Η έγκριση των όρων διακήρυξης έγινε με την 171/2023 ΑΟΕ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2109970087, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ν. Κελέσης.

Ηλιούπολη 28/06/2023

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης

Γεώργιος Χατζηδάκης

 

Περιληψη & Διακήρυξη AM 24_2022

ΜΕΛΕΤΗ ΑΜ 24_22

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


1. Από την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 θα επαναλειτουργεί κανονικά η φοιτητική λεωφορειακή γραμμή μετά από αποκατάσταση της ηλεκτρολογικής βλάβης που είχε εντοπιστεί μετά από έλεγχο. 

2. Επαναλειτουργεί η γραμμή 3 της Δημοτικής Συγκοινωνίας μετά από τουλάχιστον 5 χρόνια

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x