Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18 Αυγούστου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 18 Αυγούστου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66, 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με την δια περιφοράς διαδικασία, με θέματα: 1. Ετήσιος Προγραμματισμός […]