Αλλαγή Τρόπου Διεξαγωγής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 30 Αυγούστου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ

Εκ μέρους του Προέδρου της Ε.Π.Ζ. σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Επιτροπής για τις 30.8.2023 θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω ασθενείας των υπαλλήλων της εταιρείας υποστήριξης μαγνητοφωνήσεων-ηχογραφήσεων.

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 28 Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., με τη δια περιφοράς διαδικασία, σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με θέμα: Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ 225/2023 […]