Τεχνική Υπηρεσία

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Δήμος Ηλιούπολης

Αιτήσεις/Έντυπα Τεχνικής Υπηρεσίας

Προχωρήστε την καταχώρηση των αιτήσεων σας και στην έκδοση των εντύπων που σας ενδιαφέρουν εύκολα και γρήγορα, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιγράφονται αναλυτικά στα παρακάτω πεδία. Για κάθε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη  Γραμματεία Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η βεβαίωση υψομέτρου είναι απαραίτητη για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Για τη χορήγηση βεβαίωσης υψομέτρου εκ μέρους του Δήμου απαιτούνται τα εξής:

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου προς την Τεχνική Υπηρεσία (Πατήστε εδώ για να κατεβάστε την αίτηση)

2. Τοπογραφικό διάγραμμα με απόσπασμα ρυμοτομικού υπογεγραμμένο από μηχανικό

3. Φωτοαντίγραφο συμβολαίου ακινήτου.

Η αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Ηλιούπολης ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Ηλιούπολης.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου προς την Τεχνική Υπηρεσία (Πατήστε εδώ για να κατεβάστε την αίτηση)

Για την λήψη βεβαίωσης σήμανσης θα πρέπει να αναγράφεται η ακριβής τοποθεσία της οδού – οδών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Υποβολή αίτησης προς την Τεχνική Υπηρεσία

 

Η αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Ηλιούπολης ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Ηλιούπολης.

Είναι αναγκαία κυρίως σε περιπτώσεις μεταβολής της αρχικής ονομασίας, η οποία αναφέρεται π.χ. σε παλαιά συμβόλαια ιδιοκτησίας.

 

Για τη χορήγηση βεβαίωσης μετονομασίας οδού ή πλατείας απαιτείται: 

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου προς την Τεχνική Υπηρεσία  

 

Η αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Ηλιούπολης ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Ηλιούπολης.

Χορηγείται μόνο στις ιδιοκτησίες που έχουν εγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης εκ της πολεοδομίας.

  1. Αίτηση
  2. Φωτοτυπία σχεδίων: α)κάτοψης υπογείου, β)κάτοψης ισογείου και φωτοτυπία του διαγράμματος κάλυψης των εγκεκριμένων της πολεοδομίας.
  3. Φωτοτυπία συμβολαιογραφικής πράξης δέσμευσης του Ν.1221/81
  4. Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο τηλέφωνο 210- 9970003-5

Για κατασκευή ή επισκευή πεζοδρομίου από Δημότη απαιτούνται τα εξής: 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1.    Αίτηση του ενδιαφερομένου προς την Τεχνική Υπηρεσία  

2.    Φωτοτυπία τοπογραφικού σχεδίου από το κτηματολόγιο ή από την εκδοθείσα άδεια στην Πολεοδομία.

 

Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο πλακόστρωσης του πεζοδρομίου σας δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία.

Η αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Ηλιούπολης ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Ηλιούπολης.

Σε συνέχεια της αίτησης η Υπηρεσία δίνει άδεια στον ενδιαφερόμενο μαζί με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Απαιτούμενος χρόνος χορήγησης άδειας: 4 – 10 εργάσιμες ημέρες.

Προ της κατασκευής ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να έλθει σε συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας της Δ/νσης Περιβάλλοντος, προκειμένου να υποδειχθούν οι θέσεις των απαιτούμενων κάδων απορριμμάτων.

Η άδεια χώρου στάθμευσης παραχωρείται κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Για την έγκριση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την Δ2/3311/27-12-1991 απόφαση ΚΥΑ (ΦΕΚ 3/Β/8-1-92) ως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/στ/3430 11-6-93 (ΦΕΚ 456/Β/93).

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1.    Αίτηση του ενδιαφερομένου προς την Τεχνική Υπηρεσία  

2.    Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος οδηγού αυτοκινήτου

3.    Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου

4.    Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Δελτίου στάθμευσης για άτομα με Αναπηρία* (Π.Δ. 241/05 ΦΕΚ Α 290/30-11-2005)

5.    Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πρόσφατης υγειονομικής γνωμάτευσης αναπηρίας βάσει της οποίας χορηγήθηκε το Δελτίο Στάθμευσης

6.    Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχετε ζητήσει άλλη θέση στάθμευσης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηλιούπολης Αττικής

7.    Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχετε ιδιαίτερο χώρο για την εξυπηρέτηση της στάθμευσης οχήματος

8.    Φωτοαντίγραφο αποδεικτικού στοιχείου (λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ), από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας.

Προϋπόθεση για την κατά τα ανωτέρω παραχώρηση αποτελεί η μη ύπαρξη δεσμεύσεων από σχετική εγκεκριμένη μελέτη στάθμευσης.

Η αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Ηλιούπολης ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Ηλιούπολης.

Για την σχετική αίτηση, πατήστε εδώ.

* Σημείωση:

Δελτίο στάθμευσης για άτομα με Αναπηρία δίδεται από το Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων, Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών στο Χολαργό (Μεσογείων, στάση Εθνική Άμυνα).

Το τμήμα δέχεται αιτήματα των πολιτών μέσω:

1. της Γραμμής Εξυπηρέτησης Δημότη: 15377 

2. Αιτήσεων δημοτών (μέσω Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου) –

3. Αιτήσεων δημοτών μέσω FAX (τηλ. 210-9970097) –

4. Άλλων διευθύνσεων του Δήμου (Διεύθυνση Καθαριότητας – Διεύθυνση Κηποτεχνίας -κ.λ.π.)

Τα συχνότερα αιτήματα και καταγγελίες που καταγράφονται από αιτήσεις δημοτών αφορούν λάκκους, κακοτεχνίες ή καθιζήσεις οδοστρώματος από επεμβάσεις Κοινωφελών Οργανισμών, συντήρηση πεζοδρομίων, κατεστραμμένα κολωνάκια & κιγκλιδώματα, συντηρήσεις σχολικών συγκροτημάτων, λοιπών κτηρίων του Δήμου, τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων, βλάβες υπάρχοντος δικτύου χαμηλού ή υψηλού φωτισμού κ.λ.π.

Απαντήσεις στα αιτήματα των δημοτών γίνονται μέσω ΚΕΠ ή ΟΑΚΠ, είτε με απαντητικές επιστολές από την Υπηρεσία.

Χορηγείται για τον προσδιορισμό της ακριβούς θέσης ενός ακινήτου. Είναι αναγκαία κυρίως για την ταυτοποίηση του ακινήτου από υπηρεσίες και φορείς (εφορία, ΔΕΗ, κλπ)

Για τη χορήγηση βεβαίωσης αρίθμησης ακινήτων απαιτούνται τα εξής:

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου προς την Τεχνική Υπηρεσία

2. Φωτοαντίγραφο αποδεικτικού στοιχείου (λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ), από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας

3. Φωτοαντίγραφο άδειας οικοδομής ακινήτου ή συμβολαίου ακινήτου ή τοπογραφικού σχεδίου που να προσδιορίζει το οικόπεδο εντός του οικοδομικού τετραγώνου.

 

Η αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Ηλιούπολης ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Ηλιούπολης.

Για έκδοση άδειας μερικής κατάληψης οδοστρώματος απαιτούνται τα εξής:

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1.    Αίτηση του ενδιαφερομένου προς την Τεχνική Υπηρεσία  

Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφετε εκτός από την ακριβή διεύθυνση, η άδεια οικοδομής  και η ημερομηνία καθώς και οι ώρες κατά τις οποίες θα γίνει η κατάληψη του οδοστρώματος. 

2.    Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν πρόκειται για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. 

 

Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται για διάφορες οικοδομικές εργασίες, φορτοεκφορτώσεις (π.χ. μετακόμιση),  κ.λ.π.  που απαιτούνται να γίνουν στο συγκεκριμένο ακίνητο.

Η αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Ηλιούπολης ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Ηλιούπολης.

Ο υποβιβασμός της στάθμης του πεζοδρομίου μπροστά από το ακίνητο για την είσοδο – έξοδο αυτοκινήτων γίνεται με τους κάτωθι όρους:

Καθ’ όλο το πλάτος διέλευσης των οχημάτων η σύνδεση της στάθμης του πεζοδρομίου με τη στάθμη του οδοστρώματος επιτυγχάνεται με την κατασκευή εγκαρσίως του πεζοδρομίου κεκλιμένων επιπέδων (σκάφης) για ομαλή προσαρμογή όπως οι ράμπες των ΑμεΑ.

Όπου τεχνικά δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί κλίση της ράμπας πεζοδρομίου μέχρι 5% ο υποβιβασμός του πεζοδρομίου επιτρέπεται να έχει μέγιστη κλίση μέχρι 8%.

Στο σημείο συνάντησης του κρασπέδου της ράμπας και του οδοστρώματος δεν πρέπει να δημιουργείται έστω και ελάχιστη υψομετρική διαφορά.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται επέμβαση στο πεζοδρόμιο πέραν εκείνου που αντιστοιχεί στο ακίνητο και ορίζεται από την προέκταση του ορίου της ιδιοκτησίας κάθετα προς την ρυμοτομική γραμμή.

 

Ισχύουσα νομοθεσία:

Απόφαση Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 52907/09 (ΦΕΚ 2621/Β 31-12-09)

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1.    Αίτηση του ενδιαφερομένου προς την Τεχνική Υπηρεσία  

2.    Κάτοψη των χώρων στάθμευσης σφραγισμένη από την Πολεοδομία

3.    Εάν είναι από αλλαγή χρήσης πρέπει να υπάρχει η άδεια αλλαγής χρήσης και τη κάτοψη του χώρου και τα δύο σφραγισμένα από Πολεοδομία

 

Η αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Ηλιούπολης ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Ηλιούπολης.

Για την εκσκαφή πεζοδρομίου, οδοστρώματος και πεζόδρομου απαιτείται η έκδοση άδειας τομής από την υπηρεσία μας. Για την έκδοση αυτών των αδειών  θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1.    Αίτηση των ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ) ή των αναδόχων εργολάβων των ΔΕΚΟ, στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά:

   a.    Στοιχεία ΔΕΚΟ ή εργολάβου (Δ/νση, τηλ., ΑΦΜ, ΔΟΥ) 

   b.    Διαστάσεις τομής (μήκος, πλάτος)

   c.    Χρόνος έναρξης – λήξης εργασιών.

 

2.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ως εξής:

«Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες σήμανσης και οι όροι ασφαλείας των πεζών και θα επαναφέρω το πεζοδρόμιο – οδόστρωμα στην αρχική του κατάσταση».

3.    Εξουσιοδότηση για την παραλαβή της άδειας από άλλο πρόσωπο, πλην του αιτούντος.

4.    Σκαρίφημα όπου θα σημειώνεται το σημείο των εργασιών και οι διαστάσεις του.

5.    Έγκριση από ΟΑΣΑ (λεωφ. γραμμή), όπου κρίνεται απαραίτητο.

6.    Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

       *   Το ποσό της εγγυητικής επιστολής ορίζεται από τη Δ/ντρια Τ.Υ. (βάση του άρθρου  7, παρ. 7, του Ν. 2307/95) και κατοχυρώνει το Δήμο για την καλή εκτέλεση της εκσκαφής και τη σωστή αποκατάστασή της. Η εγγυητική επιστολή παραμένει στο Δήμο για ένα (1) έτος ακόμα μετά το πέρας του έργου.  

      *   Μικρότερο ποσό εγγυητικής επιστολής €3.000.

7.    Για παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, θα καταβάλλονται πρώτα τα τέλη διέλευσης στο τμήμα εσόδων και η απόδειξη πληρωμής θα επισυνάπτεται στην αίτηση με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Ο υπολογισμός των τελών διέλευσης σύμφωνα με το ΦΕΚ 1375/10-07-09, άρθρο 5 υπολογίζονται ως εξής:

–    Τέλος διέλευσης (τομής) €406,95 ανά km διέλευσης τομής

–    Τέλος διέλευσης (φρεατίου ή καμπίνας) €244,17 ανά φρεάτιο ή καμπίνα.

8.    Για ιδιώτες: Κατά την υποβολή της αίτησης, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα συνυποβάλλουν και εγγυητική επιστολή. Το ύψος της καθορίζεται από το μήκος της τομής επί €67,50 (δηλαδή m2 X €67,50.

 

Η αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Ηλιούπολης ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Ηλιούπολης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1.    Αίτηση του ενδιαφερομένου προς την Τεχνική Υπηρεσία (Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση.)

Η αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Ηλιούπολης ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Ηλιούπολης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου προς την Τεχνική Υπηρεσία (Για να κατεβάσετε την αίτηση, πατήστε εδώ.)

Η αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Ηλιούπολης ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Ηλιούπολης.

Επικοινωνία

Αντιδήμαρχος

Ιταλός Κάρολος,
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Πληροφορίες

Γραμματεία Τεχνικών Υπηρεσιών

Τηλέφωνo

+30 210 9970 137