Δημοτική Αστυνομία

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Δήμος Ηλιούπολης

Απαλλαγή Προστίμου

Για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σύμφωνα με το ν. 4530/ΦΕΚ 59/Α’/30-03-2018, που αποτελεί την τελευταία τροποποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999)] από 30-03-2018, η έκπτωση στο ήμισυ, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για την καταβολή του διοικητικού προστίμου μέσα σε δέκα (10) ημέρες, καταργείται.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης με αριθμό 76/2011 ισχύουν τα παρακάτω:

«Για τις περιπτώσεις του άρθρου 104 §2 του Κ.Ο.Κ. και για την ακύρωση της πράξης βεβαίωσης της παράβασης καθώς και για την απαλλαγή του παραβάτη από το διοικητικό πρόστιμο, αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίσει είναι η Οικονομική Επιτροπή.

Στη συνεδρίασή της που θα εξετάζονται οι υποβληθείσες αιτήσεις θα παρίσταται και ο Αντιδήμαρχος που έχει

την ευθύνη της Δημοτικής Αστυνομίας.
Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει περιπτώσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να εκδώσει αυτό απόφαση περί ακύρωσης ή μη της πράξης.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
1. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος (ή το πρόσωπο που φέρει νομίμως θεωρημένη εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη) έχει δικαίωμα να εμφανισθεί στο Δήμο εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών, που αρχίζει από την ημέρα επίδοσης της βεβαίωσης όπως αυτή προσδιορίζεται στη σχετική βεβαίωση παράβασης, προκειμένου να προβάλει εγγράφως τυχόν αντιρρήσεις του.

2. Συμπληρώνει την ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ., καταχωρώντας τα πλήρη στοιχεία του και επισυνάπτει σε αυτή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
• Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
• Αντίγραφο της Άδειας Κυκλοφορίας του Οχήματος
• Αντίγραφο της Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης του Οχήματος
• Λοιπά δικαιολογητικά εφόσον υπάρχουν (π.χ. γραπτή εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη του οχήματος, ιατρικές γνωματεύσεις).

3. Καταθέτει ο ίδιος την αίτηση του στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου και λαμβάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου.

4. Συγκεντρώνονται όλες οι αιτήσεις, έως ότου συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή.

5. Οι αιτήσεις μαζί με τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής μεταβιβάζονται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να εκδοθούν.

6. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα κοινοποιείται με έγγραφο της υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας στον/ην αιτούντα/ουσα μέσω επίδοσης συστημένης επιστολής (ΕΛ.ΤΑ.) στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί στην αίτηση.

7. Για τις αιτήσεις που θα απορρίπτονται, θα επικυρώνεται το διοικητικό πρόστιμο και θα καταβάλλεται το σύνολο του ποσού αποκλειστικά στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

8. ΜΟΝΟ για τις εκθέσεις βεβαίωσης παράβασης που έχουν επιδοθεί και φέρουν δεύτερο στέλεχος (ΛΕΥΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ – ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ ΕΛ.ΤΑ.) το ποσό μπορεί να καταβληθεί επιπρόσθετα σε οποιοδήποτε κατάστημα & πρακτορείο ΕΛ.ΤΑ., όπως και στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ηλιούπολης, Σοφοκλή Βενιζέλου 114 & Πρωτόπαπα.