ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ”

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για την προμήθεια: «Λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου – Είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων»,

 

Α.Μ.: Π2/2016, διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή των συμβάσεων. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 23/5/2016 και ώρα 08:00 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30/5/2016 και ώρα: 15:00 μμ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ και σαράντα λεπτών (€ 164.680,40) συμπ/νου ΦΠΑ (23%) θα χρηματοδοτηθεί δε από πιστώσεις των οικονομικών ετών 2016-2017. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα, περισσότερα ή και όλα τα τμήματα της προμήθειας του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, για την συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι από την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2024 και για όλη την θερινή περίοδο, δεν θα διεξάγονται τα δρομολόγια της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής. Το Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την επαναλειτουργία της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x