ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ”

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για την προμήθεια: «Λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου – Είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων»,

 

Α.Μ.: Π2/2016, διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή των συμβάσεων. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 23/5/2016 και ώρα 08:00 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30/5/2016 και ώρα: 15:00 μμ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ και σαράντα λεπτών (€ 164.680,40) συμπ/νου ΦΠΑ (23%) θα χρηματοδοτηθεί δε από πιστώσεις των οικονομικών ετών 2016-2017. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα, περισσότερα ή και όλα τα τμήματα της προμήθειας του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, για την συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Σήμερα Πέμπτη 18 Απριλίου 2024 η Δημοτική Συγκοινωνία και η Φοιτητική Λεωφορειακή γραμμή του Πανεπιστημίου επαναλειτουργούν κανονικά μετά τη λήξη της 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας που είχε προκηρύξει η Γ.Σ.Ε.Ε.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x