ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ”

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαμηλότερη τιμή, για την «Προμήθεια οργάνων, για την συντήρηση υπαρχουσών παιδικών χαρών» σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας, με A.M.: 32/16, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού εκατόν δεκαεννέα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (119.486,40€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης διακηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης διάρκειας πέντε (5) ετών μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας, δηλαδή πέντε απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 16 κ.μ. και ενός ελκυστήρα μεταφοράς ημιρυμουλκούμενων (τράκτορα), με διετή συντήρηση των παραπάνω για τις ανάγκες του Δήμου Ηλιούπολης με A.M.: K01/16, […]