ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ”

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΑΜ.:ΤΥ48/2016 και τους όρους της παρούσας διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Λυόμενου Οικίσκου» προϋπολογισμού εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (73.798,23 €) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 24% Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, […]