ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ”

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΟΜΗΣΗΣ
ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :91/17 (ΑΔΑ: 6Δ3ΗΩΡΥ-956)

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Δημαρχείου» Α.Μ. 6/2017 συνολικού προϋπολογισμού 55.900,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. με το σύστημα προσφοράς με «Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» (άρθρο 125 Ν.4412/16).Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 02 / 05 / 2017 και ώρα 10.00 πμ (λήξη προσφορών). Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν οικονομικοί φορείς μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία που ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά κλπ., καθώς και οικονομικοί φορείς σύμφωνα με το άρθρο 21 της Διακήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 901,61 ευρώ ( εννιακόσια ένα ευρώ & εξήντα ένα λεπτά) € με ισχύ 210 ημερών. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφοράς είναι 6 μήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα ( 12 )μήνες. Η πληρωμή του έργου θα γίνει τμηματικά μετά την πιστοποίηση κάθε λογαριασμού. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Τα τεύχη διαγωνισμού και το έντυπο οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στο www.ilioupoli.gr.Το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Σοφοκλή Βενιζέλου 112-114 Ηλιούπολη Τ.Κ. 16310 1ος όροφος) σφραγισμένο και αριθμημένο μέχρι την Πέμπτη 27/ 4 /2017. Οι ενδιαφερόμενοι που θα το προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηλιούπολης πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλουν στην υπηρεσία και συγκεκριμένα στο email: dh.texniki@gmail.com έως την Πέμπτη 27 / 4 /2017 τα εξής στοιχεία: τον τίτλο του έργου στο οποίο θα συμμετάσχουν, επωνυμία, τηλέφωνο –fax,email, προκειμένου να τεθεί αρίθμηση και σφραγίδα του Δήμου και να ειδοποιηθούν για τυχόν αλλαγές. Περισσότερες πληροφορίες, δίδονται στο τηλέφωνο 210-9970189,fax 210-9970097, αρμόδιος υπάλληλος Διονύσιος Παπαδόπουλος.
Ηλιούπολη 10/4/2017

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ-ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x