ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ “ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ”

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις εργασίες: «κλάδεμα και κοπή ψηλών δένδρων» με ΑΜ. ΓΕΩΠ.9/2017 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 39.971,40 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, στο […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Προσκαλούμε τους υποψήφιους δικηγόρους συνολικά δύο (2) άτομα που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης, διάρκειας έξι (6) μηνών στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ηλιούπολης. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΩΡΑΡΙΟ – ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ασκουμένων δικηγόρων στο Δήμο Ηλιούπολης υποβάλλεται από τον ίδιο τον […]