ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ “ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ”

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις εργασίες: «κλάδεμα και κοπή ψηλών δένδρων» με ΑΜ. ΓΕΩΠ.9/2017 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 39.971,40 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, στο Δημοτικό Κατάστημα Ηλιούπολης Σοφ. Βενιζέλου 112-114, την 2-8-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης. Οι φάκελοι των προσφορών κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε υποβάλλονται με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής όπου γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο «ΚΗΜΔΗΣ» και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.ilioupoli.gr). Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και σε ημερήσια τοπική εφημερίδα. Πληροφορίες: για θέματα διαγωνιστικής διαδικασίας και για τεχνικά θέματα Ευτέρπη Μεσσήνη Τηλ.: 21099701177-073 / e-mail: efterpi@ilioupoli,gr.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ο Δήμαρχος

Βασίλειος Βαλασόπουλος

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x