ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ Κ.Ο.Κ, ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ Κ.Λ.Π»

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ, οριοδεικτών πινακίδων ονοματοθεσίας κ.λ.π», σύμφωνα με την ΑΜ.: 48/2021 Μελέτη του Τμήματος Συντηρήσεων & Έργων Αυτεπιστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Δόμησης, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 14.495,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν προσφορά για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα, όπως παρουσιάζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης σε κλειστό φάκελο, έως την Τετάρτη 17/11/2021 και ώρα 13:00 π.μ  στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου με συνημμένη αίτηση ή επιστολή.

 

Η σχετική μελέτη θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη διεύθυνση (URL): www.ilioupoli.gr, στη διαδρομή : ΝΕΑ>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι κατά την υποβολή της προσφοράς πρέπει να προσκομίσουν επί ποινής αποκλεισμού τα παρακάτω: 

 

  1. Συμπληρωμένα τα έντυπα του Τιμολογίου Προσφοράς και του Προϋπολογισμού προσφοράς.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του οικονομικού φορέα ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή στην οποία θα αναγράφεται ότι τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν.4412/2016.
  3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του ή υπεύθυνη δήλωση (όπως περιγράφεται στο άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου (όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016), στην οποία θα αναγράφεται «ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016».
  4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
  5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
  6. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή Γ.Ε.ΜΗ. ώστε να αποδεικνύεται ότι η δραστηριότητα της επιχείρησης είναι σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας (με ημερομηνία έκδοσης ως τριάντα εργάσιμες μέρες πριν την υποβολή της), ή πρόσφατη εκτύπωση στοιχείων Επιχείρησης από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet.

Για τα νομικά πρόσωπα: Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από την αρμόδια αρχή ( πχ ΓΕΜΗ) πρόσφατης έκδοσης, ή τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νομικής εκπροσώπησης ( π.χ. καταστατικό, ΦΕΚ, πιστοποιητικό μεταβολών) συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους, καθώς και ότι άλλο προβλέπει η Α.Μ.: 48/2021 Μελέτη του Τμήματος Συντηρήσεων & Έργων Αυτεπιστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Δόμησης του Δήμου Ηλιούπολης.

 

Σε αντίθετη περίπτωση δε θα είναι εφικτή η υπογραφή της σύμβασης.

 

Για περισσότερα, πατήστε εδώ.

 

 

Ο Δήμαρχος

 

Χατζηδάκης Γεώργιος

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x