ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10292/25-5-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ: ΨΤΡ5ΩΡΥ-30Β, ΑΔΑΜ: 21PROC008664151) ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΓΟΝΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προσκαλεί:

  1. Τους οικονομικούς φορείς σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2ατου ν.4412/16, και χωρίς τροποποίηση των όρων της με αρ. 10292/26-5-2021 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΨΤΡ5ΩΡΥ-30Β, ΑΔΑΜ: 21PROC008664151), εφεξής διακήρυξη, για την ανάθεση της μελέτης «Εκπόνηση μελετών για υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες Δήμου Ηλιούπολης». Χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε. Υπ. Εσωτερικών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

 

  1. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 71.300,00€  και  περιλαμβάνει τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών: * 43.619,85€ (Μηχανολογική μελέτη) + 2.023,96€ (τεύχη δημοπράτησης) = 45.643,81 για κατηγορία μελέτης (9)μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές, * 4.356,46 € για κατηγορία μελέτης (6) Αρχιτεκτονικές μελέτες, * και 7.500,04 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

 

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 17 της διακήρυξης.

 

  1. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr, την 23η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ.

 

  1. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/12/2021 και ώρα 9:00

 

  1. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 10292/2021 διακήρυξη.

 

  1. Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 185244.

 

Τα έγγραφα της σύμβασης (η διακήρυξη, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) , το τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών κτλ.) είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

Για περισσότερα, πατήστε εδώ.

 

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης

   

Γεώργιος Χατζηδάκης

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x