ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10292/25-5-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ: ΨΤΡ5ΩΡΥ-30Β, ΑΔΑΜ: 21PROC008664151) ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΓΟΝΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προσκαλεί: Τους οικονομικούς φορείς σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2ατου ν.4412/16, και χωρίς τροποποίηση των όρων της με αρ. 10292/26-5-2021 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΨΤΡ5ΩΡΥ-30Β, ΑΔΑΜ: 21PROC008664151), εφεξής διακήρυξη, για την ανάθεση της μελέτης «Εκπόνηση μελετών για υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες Δήμου […]