ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ» Α.Μ.:02/2022

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων και εγκατάσταση αυτών» ΑΜ.: 02/2022 Μελέτη του Τμήματος Μελετών – Κατασκευών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Δόμησης,  προϋπολογισμού ύψους  #14.929,60€#, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας σε κλειστό φάκελο έως την Τετάρτη 13-4-2022 και ώρα 14:00 μ.μ., στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου με συνημμένη αίτηση ή επιστολή.

Η σχετική μελέτη θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη διεύθυνση (URL) : www.ilioupoli.gr,  στη διαδρομή : ΝΕΑ > ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.

 

Σημειώνουμε ότι πρέπει να προσκομίσετε επί ποινής αποκλεισμού τα παρακάτω:

 

  1. Συμπληρωμένα τα έντυπα της Οικονομικής Προσφοράς και του Τιμολογίου Προσφοράς.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή στην οποία θα αναγράφεται ότι τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν.4412/2016.
  3. Φάκελο τεχνικής προσφοράς με τα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) του κατασκευαστή. Τα τεχνικά φυλλάδια θα είναι στην ελληνική γλώσσα ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, στην αγγλική. Επίσης θα προσκομίσει internetlink όπου θα φαίνονται τα εν λόγω φυλλάδια στο site του κατασκευαστή.
  4. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή Γ.Ε.ΜΗ. ώστε να αποδεικνύεται ότι η δραστηριότητα της επιχείρησης είναι σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας (με ημερομηνία έκδοσης ως τριάντα εργάσιμες μέρες πριν την υποβολή της), ή πρόσφατη εκτύπωση στοιχείων Επιχείρησης από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet.

Για τα νομικά πρόσωπα: Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από την αρμόδια αρχή ( πχ ΓΕΜΗ) με ημερομηνία έκδοσης ως τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του, ή τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νομικής εκπροσώπησης (π.χ. καταστατικό, ΦΕΚ, πιστοποιητικό μεταβολών) συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

 

Επίσης θα πρέπει να προσκομίσετε τα εξής:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του ή υπεύθυνη δήλωση (όπως περιγράφεται στο άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου (όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016), στην οποία θα αναγράφεται «ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016».
  2. 2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
  3. 3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

 Kαθώς και ότι άλλο προβλέπεται στην υπ’ αριθ. Α.Μ. : 02/2022  Μελέτη.

Σε αντίθετη περίπτωση δε θα είναι εφικτή η  ανάθεση της υπηρεσίας.

                                                                      Ο Δήμαρχος

 

 

                               Γεώργιος  Χατζηδάκης

 

 

1-AM 02-2022 Τεχνική έκθεση ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ Δημ-νηπιαγ

2-ΑΜ 02-2022 Ενδεικτικός προϋπολογισμός ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ Δημ-Νηπιαγ

3-ΑΜ 02-2022 Τεχνικές προδιαγραφές ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ Δημ-Νηπιαγ

3-ΑΜ 02-2022 Τιμολόγιο προσφοράς ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ Δημ-Νηπιαγ

4-ΑΜ 02-2022 Γενικη Συγγραφή ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ Δημ-Νηπιαγ

5-ΑΜ 02-2022 έντυπο οικονομικής προσφοράς τεχνικές προδιαγραφές ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ Δημ-Νηπιαγ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x