ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ, ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.ΛΠ.» Α.Μ.:ΓΕΩΠ.4/2022

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για τις «Εργασίες για την αποψίλωση – καθαρισμό αλσυλλίων, οικοπέδων δημοσίου κλπ» ΑΜ.: ΓΕΩΠ. 4/2022 Μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας  προϋπολογισμού ύψους  #37.150,40€#, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας σε κλειστό φάκελο έως την Τρίτη  12-4-2022 και ώρα 12:30 μ.μ., στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου με συνημμένη αίτηση ή επιστολή.

Η σχετική μελέτη θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη διεύθυνση (URL) : www.ilioupoli.gr,  στη διαδρομή : ΝΕΑ > ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.

 

Σημειώνουμε ότι πρέπει να προσκομίσετε επί ποινής αποκλεισμού τα παρακάτω:

 

 1. Συμπληρωμένα τα έντυπα του Τιμολογίου Προσφοράς και του Προϋπολογισμού Προσφοράς.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή στην οποία θα αναγράφεται ότι τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν.4412/2016.
 3. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/1986), στην οποία θα αναγράφεται ότι:
 • Έλαβε γνώση του αντικειμένου της υπ’ αριθ. Γεωπ.4/2022 μελέτης και αποδέχεται τους όρους αυτής.
 • Είναι απόλυτα ενήμερος της φύσης και τοποθεσίας των εργασιών, των γενικών τοπικών συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών, του είδους και των μέσων ευκολίας πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και γενικότερα όλων των ζητημάτων, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο, μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών.
 • Διαθέτει το ανάλογο καταρτισμένο εργατοτεχνικό προσωπικό, την τεχνογνωσία καθώς και τον ανάλογο μηχανολογικό εξοπλισμό και τα απαιτούμενα υλικά για την εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται.
 • Στην περίπτωση που δε διαθέτει από το νόμο ο ίδιος το δικαίωμα επίβλεψης αντίστοιχων εργασιών, θα απασχολήσει διπλωματούχο ή πτυχιούχο Γεωτεχνικό (Γεωπόνος, Δασολόγος, Δασοπόνος, Τεχνολόγος Γεωπονίας, κ.α.) ο οποίος θα επιβλέπει τις εκτελούμενες εργασίες και θα συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
 1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου δηλαδή Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή Γ.Ε.ΜΗ. ώστε να αποδεικνύεται ότι η δραστηριότητα της επιχείρησης είναι σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας (με ημερομηνία έκδοσης ως τριάντα εργάσιμες μέρες πριν την υποβολή της) ή  πρόσφατη εκτύπωση στοιχείων Επιχείρησης από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet.

Για τα νομικά πρόσωπα: Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από την αρμόδια αρχή ( πχ ΓΕΜΗ) με ημερομηνία έκδοσης ως τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του, ή τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νομικής εκπροσώπησης (π.χ. καταστατικό, ΦΕΚ, πιστοποιητικό μεταβολών) συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

 1. Βεβαίωση απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας και γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στην εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α’) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
 • Τεχνική περιγραφή των εργασιών, του τρόπου εφαρμογής, του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού και του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί.
 • Αντίγραφο πτυχίου και άσκησης άδεια άσκησης επαγγέλματος του Γεωτεχνικού (Γεωπόνου, Δασολόγου, Δασοπόνου, Τεχνολόγου Γεωπονίας, κ.α.), που θα αναλάβει την επίβλεψη των εργασιών.

 

Επίσης θα πρέπει να προσκομίσετε τα εξής:

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του ή υπεύθυνη δήλωση (όπως περιγράφεται στο άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου (όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016), στην οποία θα αναγράφεται «ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016».
 2. 2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
 3. 3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

 Kαθώς και ότι άλλο προβλέπεται στην υπ’ αριθ. Α.Μ. : Γεωπ. 4/2022  Μελέτη.

Σε αντίθετη περίπτωση δε θα είναι εφικτή η  ανάθεση της υπηρεσίας.

 

Μετά την υπογραφή, την ανάρτηση και την παραλαβή αντιγράφου της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να συνάψει και να προσκομίσει Ασφαλιστήριο του έργου με πλήρη κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων για σωματικές ή υλικές ζημιές, που μπορούν να προξενηθούν από τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ακόλουθο άρθρο (άρθρο 3 – Εκτέλεση Σύμβασης).

 

 

 

 

                                                                      Ο Δήμαρχος

 

 

                               Γεώργιος  Χατζηδάκης

 

Αναλυτικό τιμολόγιο 2022

Αναλυτικο τιμολόγιο προσφοράς 2022

Προμέτρηση 2022

Προϋπολογισμός 2022

Προϋπολογισμός προσφοράς 2022

Συγγραφή υποχρεώσεων 2022

Τεχνική έκθεση 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x