ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» A.M. 5/2021

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Ο  Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί  ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την ανάδειξη αναδόχου  για την εκτέλεση του  έργου «Συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Ηλιούπολης» Α.Μ. 5/2021, CPV: 45214200-2, συνολικού προϋπολογισμού 2.501.000,00 € με Φ.Π.Α. με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 2α Ν. 4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26/5/2022 και ώρα 13:00 μ.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 27/5/2022 και ώρα 10:00 π.μ. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης. Κριτήριο επιλογής στην καταλληλόλητα για την άσκησή επαγγελματικής δραστηριότητας υποβάλλεται βεβαίωση ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 40.338,71 € (σαράντα χιλιάδες τριακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά) με ισχύ δεκατεσσάρων (14) μηνών. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφορά είναι δεκατρείς (13) μήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την 146/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Το έργο χρηματοδοτείται από την πρόσκληση ΑΤ10 του Προγράμματος «Α.ΤΡΙΤΣΗΣ» και θα βαρύνει τον ΚΑ 61.7336.0003 για το έτος 2022. Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες. Η πληρωμή του έργου θα γίνει τμηματικά μετά την πιστοποίηση κάθε λογαριασμού. Η μελέτη και τα τεύχη διαγωνισμού είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στο www.ilioupoli.gr και στον ειδικό δημόσια  προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως ήτοι έως την 17/5/2022, η αναθέτουσα αρχή  παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης το αργότερο έως 20/5/2022. Πληροφορίες Ιωάννης Σ. Μπελιάς τηλ. 210-9970180 και Αθανάσιος Λαλλάς τηλ. 210-9970082.

Ηλιούπολη …/5/2022

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης

Γεώργιος Χατζηδάκης

Περίληψη και διακήρυξη Α Μ 5 2021-22

Μελετη Α Μ 21

171_22 ΑΟΕ Έγκριση όρων διακήρυξης

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x