ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΝΟ2/2022 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΑΕΔ

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Ενημερώνουμε τους Επιτυχόντες στον Δήμο Ηλιούπολης του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης βάσει της Νο 2/2022 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ ότι εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά την έκδοση και αποστολή του Συστατικού Σημειώματος από το αρμόδιο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ σε αυτούς, αποστέλλουν στο Τμήμα Προσωπικού & Διαχείρισης  Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου μας, τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων:

Α. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά (κοινά για όλες τις ειδικότητες)

 1. Αίτηση (έτοιμη φόρμα, πατήστε εδώ)
 2. Συστατικό Σημείωμα (που σας έχει αποσταλεί από τον ΟΑΕΔ.)
 3. Νομιμοποιητικό έγγραφο της ταυτότητας (φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ. και των δύο όψεων).
 4. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) (Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ).
 5. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
 6. Αριθμός Μητρώου e-ΕΦΚΑ (ΑΜΑ)
 7. Φωτοαντίγραφο του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού (IBAN)

ΠΡΟΣΟΧΗ: ο ωφελούμενος/η να εμφανίζεται υποχρεωτικά ως ο μοναδικός ή ο πρώτος δικαιούχος.

 1. Υπεύθυνη Δήλωση – ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (άρθρο 8, ν.1599/1986)(έτοιμη φόρμα, πατήστε εδώ)
 2. Υπεύθυνη Δήλωση – στοιχείων (άρθρο 8, ν.1599/1986) (έτοιμη φόρμα, πατήστε εδώ)
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης)
 4. Αριθμός Κάρτας Ανεργίας (βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ)

 

 • Οι ωφελούμενοι που είναι ΑΜΕΑ ή που έχουν τέκνα με αναπηρία (σε ποσοστά και ιδιαιτερότητες που προβλέπονται στις παραγράφους της πρόσληψης), αποστέλλουν την σχετική γνωμάτευση ΚΕΠΑ.

 

Β. Πρόσθετα Δικαιολογητικά (ανά ειδικότητα)

 1. Τίτλος Σπουδών και τυχόν πρόσθετα προσόντα ανά ειδικότητα, όπως αυτά περιγράφονται στο κεφάλαιο 6 και στα παραρτήματα  II και III, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 2/2022.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Προσοντολόγιο – Ειδικότητες)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (Προσοντολόγιο)

 

Γ. Υποβολή δικαιολογητικών

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται με δυο τρόπους:

 

 1. Ηλεκτρονική υποβολή στο e-mailproslipsi@ilioupoli.gr (σαρωμένα σε μορφή pdf),

με θέμα «ΟΑΕΔ 2/2022- (….Ονοματεπώνυμο….)».

 

 1. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας ηλεκτρονικής αποστολής των παραπάνω δικαιολογητικών μέσω e-mail, θα γίνεται κατάθεση των δικαιολογητικών σε κλειστό φάκελο στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δημαρχείου (ισόγειο) με την ένδειξη «Προς Τμήμα Προσωπικού και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού,

ΟΑΕΔ 2/2022- (….Ονοματεπώνυμο….)».

 

Δ. Πρόσληψη Επιτυχόντων Προγράμματος

Μετά τον έλεγχο των απαιτούμενων τυπικών προσόντων  – τίτλων σπουδών ανά ειδικότητα καθώς και των πρόσθετων προσόντων, οι επιτυχόντες ωφελούμενοι θα προσληφθούν και θα τοποθετηθούν στις αντίστοιχες Υπηρεσίες του Δήμου εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης – αποστολής των δικαιολογητικών τους.

Ε. Μη Αποδοχή Θέσης

Οι ωφελούμενοι που δεν θα αποδεχθούν την πρόσληψή τους, θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email: proslipsi@ilioupoli.gr ,  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ περί μη αποδοχής θέσεως (άρθρο 8, ν.1599/1986)  (έτοιμη φόρμα, πατήστε εδώ)

 

Σε κάθε περίπτωση η υποβολή των δικαιολογητικών πρέπει να είναι πλήρης. Επισημαίνουμε ότι η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή η μη τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών (Δ.Π.2/2022) επιφέρει τον αποκλεισμό του ωφελούμενου και ο Δήμος μας αιτείται την αντικατάστασή του.

Για τυχόν διευκρινήσεις ή επιπρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσωπικού & Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, στα τηλέφωνα επικοινωνίας:

210 9970037, 210 9970052, 210 9970045.

Με απόφαση Δημάρχου

Ο Γενικός Γραμματέας

Χρήστος Σωτηρόπουλος

 

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση – ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Υπεύθυνη Δήλωση – στοιχείων

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Προσοντολόγιο – Ειδικότητες)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (Προσοντολόγιο)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ περί μη αποδοχής θέσεως

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Λόγω μηχανικής βλάβης του λεωφορείου της Δημοτικής Συγκοινωνίας, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια της φοιτητικής γραμμής με προορισμό Πανεπιστημιούπολη και Πολυτεχνειούπολη από την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x