ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Α.Μ. 9/2022

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Ο  Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί  ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την ανάδειξη αναδόχου  για την εκτέλεση του  έργου «Ανακατασκευή οδών μετα την εκρίζωση δένδρων εντός αυτών για λόγους ασφαλείας» ΑΜ:  09/2022, CPV: 45233222-1, συνολικού προϋπολογισμού 139.000,0 € με Φ.Π.Α. με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 2α Ν. 4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14/06/2022 και ώρα 13:00.μ.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 15/06/2022 και ώρα 10:00 π.μ. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης. Κριτήριο επιλογής στην καταλληλόλητα για την άσκησή επαγγελματικής δραστηριότητας υποβάλλεται βεβαίωση ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 2.241,94 € (δύο χιλιάδων διακοσίων σαράντα ένα ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών) με ισχύ 330 ημερών. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφορά είναι δέκα (10) μήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την 190/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και θα βαρύνει τον ΚΑ 30.7333.0017 για τα έτη 2022 & 2023. Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες. Η πληρωμή του έργου θα γίνει τμηματικά μετά την πιστοποίηση κάθε λογαριασμού. Η μελέτη και τα τεύχη διαγωνισμού είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στο www.ilioupoli.gr και στον ειδικό δημόσια  προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως ήτοι έως την 2/6/2022, η αναθέτουσα αρχή  παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης το αργότερο έως 7/6/2022. Πληροφορίες Κελέσης Ν.-Μπελιάς Γ. τηλ. 210-9970087-180.

Ηλιούπολη 19/5/2022

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης

 

Γεώργιος Χατζηδάκης

 

Προϋπολογισμός 

Περίληψη και Διακήρυξη 

Τεχνική έκθεση 

Τιμολόγιο 

208_2022 έγκριση όρων 

ΕΕΕ_9_2022

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x